ПРЕДСТОЯЩО


четвъртък, 
11. 09.2008

Пленарна
зала
 14:00 ч.

>>>>>


На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинския съвет на редовно заседание на 11 септември 2008 г. (четвъртък) от 14,00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :


1. Нова транспортна схема на Община Пазарджик.
           Докладва: Петър Петров – зам.-кмет на община Пазарджик; съдокладчик: Димитрийка Куртакова – гл. специалист дирекция “ТСУ”

2. Провеждане на конкурс за избор на превозвач по утвърдени транспортни схеми в Община Пазарджик
          Докладва: Петър Петров – зам.-кмет на община Пазарджик; съдокладчик: Димитрийка Куртакова – гл. специалист дирекция “ТСУ”


3. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и средните месечни брутни заплати в Община Пазарджик, считано от 01.07.2008г.
         Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”


4. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост за отдавате под наем, с предназначение – за стоматологични кабинети, в селата Априлци, Огняново, Црънча и Черногорово
         Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”


5. Определяне на общински съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост, находящи се в кв. 254, парцел I – кооперативен пазар, в гр. Пазарджик и масивен павилион- частна общинска собственост, находящ се в кв. 184 по план на гр. Пазарджик.
          Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”


6. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост,
представляващ кухненски блок, находящ се  в ЕГ “Бертол Брехт”
          Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”


7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.
         Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” към дирекция “ФСДУС”


8.Питания.

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ,
Председател на Общински съвет - Пазарджик

вторник, 
26. 06.2008

Пленарна
зала
 14:00 ч.

>>>>>На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинския съвет на редовно заседание на 31 юли 2008 г. (четвъртък) от 10,00 часа в пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. ІІ, с предложение за:
1. Поемане на общински дълг чрез емитиране на общински облигации за финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност.
    Докладва: Тодор Попов – кмет на община Пазарджик.

2. Нова транспортна схема на община Пазарджик.
   Докладва: Петър Петров – зам.-кмет на община Пазарджик; съдокладчик: Димитрийка Куртакова – гл. специалист дирекция “ТСУ”

3. Приемане на отчета на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2008 г.
  Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС” и съдокладчици: арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Община Пазарджик  и инж. Славка Стойчева – директор дирекция “ТСУ”

4. Актуализация на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове на Община Пазарджик към 30.06.2008 г. и определяне числеността на персонала към 01.07.2008 г.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС” и съдокладчици: арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на Община Пазарджик  и инж. Славка Стойчева – директор дирекция “ТСУ”

5. Вземане на решение на Общинския съвет за извършване дарение на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІХ – търговия и услуги в кв. 20 по плана на с. Овчеполци, в полза на Българската православна църква, за нуждите на Храма “Св. Великомъченик Георги” - с. Овчеполци.
   Докладва: Иван Йорданов – директор дирекция “АПИО”

6. Избиране на нов представител на Община Пазарджик в Общото събрание на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД, в което Общината е акционер.
    Докладва: Янко Ангелов – общински съветник

7. Избиране на нови членове на Съвета на директорите на “Пазар на производителя – Пазарджик” АД, в което Общината е акционер.
    Докладва: Петър Ангелов – общински съветник

8. Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
    Докладва: д-р Александър Димитров – управител на БМ “ОСДУ”

9. Проект за ПУП-ПРЗ на п. и. 166008 в местност “Гърбеша”, землище на с. Хаджиево, община Пазарджик.
   Докладва: арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Община Пазарджик.

10. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Жилищно строителство, озеленяване, магазини и трафопост, ІV-Озеленяване и V-Жилищно строителство и озеленяване в кв. 242 по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Община Пазарджик.

11. Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – общинска собственост, представляващи ДМА, находящи се в Кметство с. Хаджиево.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

12. Определяне на имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с площ 85 кв.м., с предназначение – обществена тоалетна, за отдаване под наем.
   Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

13. Продажба чрез конкурс на имот – частна общинска собственост.
   Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

14. Актуализиране на приетата през 2006 г. Стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик.
   Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция “Социални дейности”.

15. Отпускане на персонална стипендия на Станислава Александрова Атанасова - студентка първи курс в Югозападен Университет - гр. Благоевград.
   Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция “Социални дейности”.

16. Вземане на решение за разкриване на социална услуга в общността – два броя “Защитено жилище” за младежи от 16-20 години, напускащи институции, като делегирана от държавата дейност.
    Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция “Социални дейности”.

17. Участие на Община Пазарджик като партнираща институция в изпълнение на съвместен проект “Живот и творчество отвъд граници”.
    Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция “Социални дейности”.

18. Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от Кодекса за социалното осигуряване.
   Докладва: Димитрия Церова – директор дирекция “Социални дейности”.

19. Приемане на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Пазарджик.
    Докладва: д-р Илия Томов – главен експерт дирекция “ФСДУС”.

20. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” към дирекция “ФСДУС”

21. Предоставяне безвъзмездно за управление на Областен управител на Област с административен център гр. Пазарджик, на улица – тупик с о.т.о.т. 285-285 “а” откъм ул. “Екзарх Йосиф”.
   Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” към дирекция “ФСДУС”

22. Продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” към дирекция “ФСДУС”

23. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
    Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ “СПЖФНСИ”

24. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост, находящо се на 1-вия етаж в едноетажна масивна сграда, построена в част от парцел І – жилищно строителство и магазини, в кв. 259 по плана на гр. Пазарджик, с адрес гр. Пазарджик, ул. “Екзарх Йосиф” № 24, на Сдружение “Партньори – ДИТ” – гр. Пазарджик, осъществяващо дейност в обществена полза.
    Докладва: Иван Стефанов – управител на БМ “СПЖФНСИ”

25. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода декември 2007 г. – юни 2008 г.

26. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик, от кмета на община Пазарджик, за периода от началото на мандата до юни 2008 г.

Извънредни точки

27. Участие на читалище “Пробуда” – гр. Пазарджик, като партньор на Сдружение “Национален ромски център “Св. Георги” по проект “Подобряване условията за културно-просветна дейност в читалище “Пробуда”, община Пазарджик”.
   Докладва: Николай Зайчев – директор дирекция “Европейски фондове и програми”

28. Вземане на решение от Общинския съвет за отправяне на искане до Областния управител на Пазарджишка област за изготвяне на негово предложение до Министерския съвет за предоставяне за управление на Община Пазарджик имот – публична държавна собственост, за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

29. Питания.

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджик
вторник, 
26. 06.2008

Пленарна
зала
 14:00 ч.

>>>>>
На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинския съвет на редовно заседание на 26 юни 2008 г. (четвъртък) от 14,00 часа в пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :


1. Избиране на управител на “Областен диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания със стационар” ЕООД – гр. Пазарджик.
    Докладва: д-р Неделчо Пещерлиев – председател на ВК

2. Увеличаване числеността на БМ “Стопанисване, поддържане на жилищен фонд, нежилищни и спортни имоти”, БМ “Паркинги и охрана” и БМ “Стопанисване и управление на общински пазари и комунални дейности”.
    Докладва: Румен Кожухаров - секретар    на община Пазарджик

3. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Пазарджик.
    Докладва: арх. Кръстьо Танков – гл. архитект на община Пазарджик

4.Отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за качеството на атмосферния въздух” за 2007 г., приета с Решение № 51/31.03.2005 г.
    Докладва: инж. Славка Стойчева – директор дирекция “ТСУ”; съдокладчик: инж. Ирина Калоянова – гл. експерт дирекция “ТСУ”

5. Отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2007 г., приета с Решение № 162/26.07.2006 г., взето с Протокол № 9.
    Докладва: инж. Славка Стойчева – директор дирекция “ТСУ”; съдокладчик: инж. Ирина Калоянова – гл. експерт дирекция “ТСУ”

6. Определяне на общинските съветници, които ще участват в състава на комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

7. Допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

8. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

9. Предоставяне за безвъзмездно управление на Министерство на извънредните ситуации, за срок от 5 години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща 4 помещения №№1401, 1402, 1403, 1404, с обща площ 64.30 кв. м. и помещение № 1409, с площ 34.20 кв.м, находящи се на 14 етаж в Блок А – 15-етажна масивна сграда, построена в УПИ ІІІ-административно обслужване, в кв. 346 по плана на гр. Пазарджик., на бул. “България” №2.
    Докладва: Георги Гайдаров – директор дирекция “ФСДУС”

10. Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот, представляващ УПИ Х-519, в кв. 76 по плана на с. Пищигово.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 

11. Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот, представляващ УПИ VІІ-164, в кв. 5 по плана на с. Огняново.
     Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 
    
12. Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот, представляващ УПИ ІХ-4736, в кв. 376 по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 

13. Разрешаване на доброволна делба на съсобствен с Общината имот, представляващ УПИ V-7575, 7576 – за търговия и услуги, в кв. 3420 по плана на с. Огняново.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 
   
14. Продажба чрез търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва: инж. Атанаска Йорданова – началник отдел “ОИУС” 

16. Питания.инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

вторник, 
27. 05.2008

Пленарна
зала
 14:00 ч.

>>>>>
   На основание чл. 25, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам общинския съвет на извънредно заседание на 17 юни 2008 г. (вторник) от 14,00 часа в пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д  :1.Избор на нови представители на Община Пазарджик в Общите събрания на търговските дружества, в които Общината е акционер, както следва: “ПАКО” АД, “Хебросгаз” АД, “ПФК “Хебър” АД.
    Докладва: Тодор Тодоров – общински съветник

2.Предложение за избор на нови членове на органите на управление на “ПАКО” АД и ПФК “Хебър” АД, в които Община Пазарджик е акционер.
    Докладва: Красимир Първанов – общински съветник

3. Питания.

инж. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
Председател на Общински съвет - Пазарджиквторник, 
20. 05.2008

Пленарна
зала
 16:00 ч.

>>>>>

   Тържествено заседание
на Общински съвет Пазарджик
по случай празника на града