Проект на дневен ред за редовна сесия на 29 април 2020г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  29 април  2020 г. (сряда) от 14.00 часа в зала „Маестро Георги Атанасов”, бул. „България” №2, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Създаване на временна комисия по чл. 6 от Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на Община Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Изменение на Решение №71/26.03.2020 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината

3. Промяна в състава на Общинската комисия по безопасност на движението в Община Пазарджик.
Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината

4. Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия с предмет „Стопанисване, техническа експлоатация, текущо поддържане и ремонт на водоем и свързаните с него съоръжения, находящ се в землището на с. Овчеполци, местност „Реката”. (zip с всички приложения)
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. (zip с всички приложения)
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Обявяване за частна общинска собственост на УПИ І-Производствена и складова дейност, в кв. 36 по плана на с. Ивайло.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 78570.163.8 по КККР на с. Црънча.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №10.
Докладва г-н Стефан Понев – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

10. Приемане Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Пазарджик през 2021 година.  ПРИЛОЖЕНИЕ
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

11. Предложение от Кмета на с. Главиница относно поставяне на метален кръст в УПИ VІІІ-Зеленина в кв. 10 по плана на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.91, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – Изменение на ПР за УПИ VІІІ-Парк, в кв. 10 по плана на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 65468.140.21 по КККР на землището на с. Сбор, м. „Алчак чаир”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – Друг вид нива, с идентификатор 55155.21.7, м. „Малък Якуб” по КК на землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 20362.9.25, м. „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.5.31, м. „Бечовица”, землище гр. Пазарджик, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 15028.10.18, м. „Шеолу” по КК на с. Главиница за включване на същия в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 и ПИ с идентификатор 55155.8.35.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, м. „Крушата” в землището на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находяща се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, м. „Сакарджа”, землище с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ІІІ-484, кв. 54 по плана на с. Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ V – търговия, услуги и складова дейност, кв. 40 по плана на с. Овчеполци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност