Проект на дневен ред за редовна сесия на 26 март 2020г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на редовна сесия на  26 март  2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в сградата на община Пазарджик, бул. „България” №2, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

Докладва г-н Тодор Тодоров – общински съветник

2. Приемане на Правилник за изменение на Правилник за дейността на обществения посредник.
Докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник

3. Вземане на решение за определяне нов размер на възнаграждението на обществения посредник на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Георгиев – общински съветник

4. Изменение и допълнение на решение №1/31.01.2020 г, взето с Протокол №1 от 31.01.2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство на спортен комплекс „Писковец”, с обща концесионна територия 34 849 кв. м., която се формира от поземлен имот с идентификатор 55155.505.985, с площ: 11 742 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, ул. „Любен Боянов” и  поземлен имот с идентификатор 55155.28.9, с площ: 23 107 кв. м., адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п. к. 4400, местност „ВАЛА”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС6. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – I етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

7. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Пазарджик – IІ етап“, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

8. Изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Ляхово, Мало Конаре, Синитово и Сарая.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи, частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив – преместваеми сглобяеми съоръжения, находящи се в с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 53335.915.38 по КККР на с. Огняново, площ 25891 кв. м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 56561.331.26 по КККР на с. Пищигово, площ 3314 кв.м., трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: Депо за битови отпадъци, в начин на трайно ползване: Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 55155.20.92 по КККР на гр. Пазарджик, от трайно предназначение на територията: „Територия, заета от води и водни обекти”, начин на трайно ползване: Напоителен канал, в трайно предназначение на територията: „Земеделска”, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.699 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-190, кв. 13 по плана на с. Паталеница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2019 година.

18. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2019 г. и Програма за дейността на комисията за 2020 г.

19. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик, и Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г.

20. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност