Проект на дневен ред за извънредна сесия на 16 март 2020 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, свиквам Общинския съвет на извънредна сесия на  16 март  2020 г. (понеделник) от 12.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. „България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Сключване на споразумение с партньор от страна-донор за кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по  Програма BGENERGY-2.001 „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик

2. Изменение на Решение №143 на Общински съвет – Пазарджик, от 18.09.2019 г., взето с Протокол №9 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в гр. Пазарджик” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Община Пазарджик
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност