Проект на дневен ред за редовна сесия на 27 февруари 2020 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  27 февруари  2020 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Избор на зам.-председател на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Найден Шопов – председател на ПГ ГЕРБ

2. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Окръжен съд – Пазарджик.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г.

3. Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пазарджик, мандат 2020-2024 г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на Апелативен съд – Пловдив.
Докладва г-н Златко Митрев – председател на Временната комисия, избрана с Решение №5/2019 г.

4. Разположение на паметници в град Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Одобряване на проект на допълнително споразумение за изменение на договор за концесия №49/28.01.2005 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

Докладва г-н Петър Петров – Зам.-Кмет на Общината

8. Изграждане на детски кът в с. Мало Конаре.
Докладва г-н Димчо Караиванов – Кмет на с. Мало Конаре; съдокладчик г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

9. Изграждане на детски кът в с. Звъничево.
Докладва г-н Иван Янкулов – Кмет на с. Звъничево; съдокладчик г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

10. Изграждане на детски кът в с. Главиница.
Докладва г-н Емануил Христев – Кмет на с. Главиница; съдокладчик г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

11. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.   ПРИЛОЖЕНИЯ
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

12. Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

13. Приемане на Общинска програма за профилактика на незаразните заболявания и здравно образование на децата и учениците от община Пазарджик 2020-2023.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

14. Продължение на съществуваща улица „Цар Симеон” с о.т. 127-129-72-70-69-30-29-24-2-1 по действащия план на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

   
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, с идентификатор 81089.10.1144, местност 71 по КК на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

   
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 15271.104.7, местност „Геров трап” по КК на с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 23457.2.124, с начин на трайно ползване – нива, местност „Азмъка” по КК на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушна кабелна линия за присъединяване на възлова станция към фотоволтаични системи, находящи се в ПИ с идентификатор 65468.115.1, местност „Сакарджа” в землището на с. Сбор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи ПИ с идентификатор 32010.33.25, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път I-8 (Пазарджик-Пловдив) до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре  и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 46749.138.110 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатори 46749.138.99, 46749.138.106 и 46749.138.5, местност „Капаница” по КККР на землище Мало Конаре
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 66559.2.31, местност „Маждрата”, землище с. Синитово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 с начин на трайно ползване – за друг поземлен имот за движение и транспорт, до ПИ с идентификатор 55155..21.113, местност „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 23457.5.74, местност „Татар екин” по КККР на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1417 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Цанко Церковски” №1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи търговски комплекс с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, а именно – поземлен имот с идентификатор 55155.504.322.1.14  с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №2А.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Величково, Добровница, Пищигово и Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 21556.41.178 по КККР на с. Добровница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

32. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 15271.198.10 по КККР на с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

33. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за търговия и за производство и търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

34. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност