Проект на дневен ред за редовна сесия на 31 януари 2020г.основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  31 януари  2020 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС


Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Пазарджик, считано от 01.01.2020 година.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

6. Оптимизация на мрежата от детски заведения на територията на Община Пазарджик, считано от 01.03.2020 година.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

7. Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта към Община Пазарджик

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване на „Общество Бяло братство – България” в гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №26, с предназначение: административна, делова сграда.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

9. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Изменение на решение №103 на ОбС – Пазарджик от 30.05.2019 г., взето с Протокол №6 във връзка с кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на част от уличното осветление на гр. Пазарджик” по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

11. Разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот №55155.13.163, местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти №48876.6.12, №48876.6.14, №48876.6.15 и №48876.6.16, местност „Черни могили” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №14619.70.40, местност „Попински път” в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ поземлен имот №32010.33.119, местност „Бръждовица”, землище с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „Разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново ел. табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир”, землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2020 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване пасище, определяне размера и местоположението на земеделската земя от ОПФ и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Програма за управление на Община Пазарджик за периода 2019-2023 година.

19. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли-декември 2019 г.

20. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли-декември 2019 г.

21. Годишен доклад зад дейността на обществения посредник на Община Пазарджик през 2019 г.


22. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност