Проект на дневен ред за редовна сесия на 30 декември 2019г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  30  декември  2019 г. (понеделник) от 11.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Попълване състава на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

2. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

3. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2020 г. в община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

4. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2019-2023 г. на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици инж. Теменушка Иванова – началник отдел и г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ


5. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на „Водоснабдяване и канализационни услуги” ЕООД, гр. Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2020 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Кандидатстване на Община Пазарджик с проект „Изграждане на Младежки център Пазарджик – устойчив инструмент за прилагане на иновативни младежки политики” в рамките на покана за подбор на проектни предложения „Изграждане на младежки центрове”, финансирана от програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

8. Обезпечение на авансово плащане за 2020 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ – ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

9. Приемане на дългосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2020-2029 г. и Краткосрочна програма на Община Пазарджик за насърчаване на възобновяемите енергийни източници 2020-2022 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

10. Упълномощаване на Кмета на Община Пазарджик да подпише Запис на заповед в полза на МТСП – Управляващ орган по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обезпечаващ авансовото плащане по проект „Услуги в дома”.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

11. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.10.341 до ПИ с идентификатор 55155.8.168, м. „Зайкови мандри” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.8.33 – изоставена орна земя и част от ПИ с идентификатор 55155.8.35 – за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти с идентификатор 55155.52.47, 55155.12.63, 55155.12.64 и част от 55155.12.91, местност „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик за присъединяване към съществуващия гробищен парк на града.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.7.20, местност „Чанака” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.35.49, м. „Азмъка” по КККР на землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината


15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.36.42 в местност „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.600.14 в местност „Мерата” в землището на с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 53335.305.16 по КККР на землище на село Огняново, местност „Годжука”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 46749.138.106 с начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен път и съседните му УПИ V-99, УПИ ІІІ-138005 и УПИ ІV-07 в местността „Капаница” по КК на землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с начин на трайно ползване – нива, с идентификатор 46749.132.42 в местност „Градището” по КК на землище с. Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.27.11 в местност „Маховица” в землището на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на въздушен електропровод от МБТП в ПИ с идентификатор 65468.166.26 до мачтов трафопост в ПИ с идентификатор 65468.166.8, местност „Крушата” в землището на с. Сбор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 15271.16.35, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, находящ се в местност „Геров трап” по КК на неурбанизираната територия на с. Говедаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.10.38 в местност „Възстановими граници” по КК на неурбанизираната територия на с. Дебръщица за включване на същия в строителните граници на населеното място.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Определяне на част от имот – ПОС, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс, с предназначение – за спортно-състезателна и тренировъчна дейност, на спортни клубове по бойни спортове, представляваща част от помещение с обща площ 120 кв.м., с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” №29.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Прекратяване на съсобственост с Общината върху ПИ с идентификатор 55155.502.677 по КККР на гр. Паздарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29.Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 29.30 кв.м. в УПИ ІІ-248, в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново за построяване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Определяне на части от имоти – ПОС, находящи се в селата Синитово, Сбор и Добровница, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет и лекарски кабинети.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност