Проект на дневен ред за редовна сесия на 18 септември 2019г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  18  септември  2019 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Вземане на решение за провеждане на местен референдум.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината


2. Вземане на решение за избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Пазарджик и на кметове на кметствата на населените места на община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Възлагане на БМ ОСДУ в качеството на доставчик на услуга от общ икономически интерес на Патронажна грижа на територията на община Пазарджик за срок 16 месеца в рамките на проект №BG05M9OP001-2.040-0037 „Услуги в дома”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

4. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2019/2020 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

5. Формиране на една маломерна полудневна подготвителна група в ОУ „К. Честименски” – с. Пищигово, една маломерна паралелка в ОУ „К. Величков” – с. Паталеница и една слята маломерна паралелка в ОУ „Хр. Ботев” – с. Юнаците за учебната 2019/2020 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

7. ПУП-ПРЗ за поземлен имот  с идентификатор 65468.166.15 по КККР по на землището на с. Сбор,  местност „Крушата”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Изработването на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 286 по плана на гр. Пазарджик, засягащо УПИ ІІ-9646 и уличните регулационни линии, оформящи улиците „Стефан Караджа”, „Витоша” и „Преспа”.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Изработване на проект на ПУП-ПУР и ПР за кв. 52 по плана на село Ивайло, засягащо улица с о.т. 63а-63в и УПИ І-724, ХІ-742 и Х-Общ.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.163, м. „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 53335.906.1 в м. „Орешака” в землището на с. Огняново, без промяна предназначение „земеделска земя”, за изграждане на оранжерия.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 48876.23.39 и УПИ V-38, За търговия и услуги, в м. „Меселим пере” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 23457.5.74, м. „Татар Екин” по КККР на землище с. Драгор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.12.102, местност „Атчаир” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия НН от сектор „разпределително поле” в електромерно табло, извод „Е” от ТП „Квартал 22” до ново електромерно табло за присъединяване на ПИ с идентификатор 55155.52.56, м. „Атчаир” по КККР на землище гр.Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатори 55155.52.7 и 55155.52.8 /за обособяване на УПИ XIII-70, складова дейност, търговия и услуги/, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.52.29 – НТП За селскостопански, горски и ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп, м. „Атчаир” по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

17. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – НТП за друг поземлен имот за движение и транспорт до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.507.49 – за друг поземлен имот за движение и транспорт в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп до ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” по КК на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на изменение на план за регулация за общински терен, заключен между улици с о.т.о.т 13-13а-20а; 20а-116; 116-12; 12-13 и предвиден за озеленяване, по действащия план н с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ  №55155.20.58,  в местност „Якуба“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идент. №55155.10.293,  в местност „Татар Екин“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 65437.94.11 в м. „Мерата” в землището на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

22. Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ в обхват кв. 80 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

23. Одобряване на изменение на Общ устройствен план ведно с ПУП-ПРЗ и РУП в кв. 491 по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

24. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

25. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

26. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

27. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, местност „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

28. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР землище на с. Овчеполци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

29. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик през 2020 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Промяна на граници на поземлен имот – частна общинска собственост, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Главиница, Звъничево, Мало Конаре, Овчеполци, Огняново, Росен, Сарая, Синитово и Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

32. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІ-53, кв. 9 по плана на с. Мирянци.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

33. Закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.64 по КККР на гр. Пазарджик за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

34. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Сбор и Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за продажба на закуски и ученически пособия, лекарски кабинет и търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

35. Учредяване на възмездно право на ползване чрез публичен търг с тайно наддаване върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 55155.508.232.1, находяща се в гр. Пазарджик, ул. „Венец” №7.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

36. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност