Проект на дневен ред за редовна сесия на 31 юли 2019 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  31  юли  2019 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.07.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н
Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на Община Пазарджик за 2018 година. ПРИЛОЖЕНИЯ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н
Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Даване на съгласие за прекратяване на Договор № 1061/10.11.2017 г. за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.2 в сграда, по КККР на гр. Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22а, ет. 1 и учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик върху описания недвижим имот.
Докладва г-н Стефан Понев – Зам.-Управител на БМ СПЖФНСИ

4. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на обслужващ път до ПИ с идентификатор 55155.13.91, м. „Чукур савак” по КККР на гр. Пазарджик, и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.13.172 – НТП за селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5, м. „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод от нов ел. стълб в землището на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор 53335.314.17 по КККР на с. Огняново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи част от ПИ с идентификатор 53285.23.3 /проектен 53285.23.15/ по КККР на землище с. Овчеполци  и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 5556.210.28 в м. „Черниче” в землището на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.12.9 в м. „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.7.11 в местността „Коритски път” в землището на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод „Огняново-К” в землището на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от сектор „Разпределително поле” в съществуващо електромерно табло, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, м. „Азмъка”, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мокрище и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІІІ-179, кв. 31 по плана на с. Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2019 г.

18. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2019 г.

19. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност