Проект на дневен ред за редовна сесия на 27 юни 2019г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  27  юни  2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на револвиращ кредит, предназначен за мостово финансиране, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД за изпълнение и реализация на проект по процедура №BG16М1ОР002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталиции и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н
Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


2. Удължаване с една година на срока на поетия с Решение №62/26.04.2018 г. общински дълг – безлихвен заем на Община Пазарджик за сметка на Централния бюджет, за финансиране на временния касов недостиг на средствата по бюджета на Община Пазарджик за 2018 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н
Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


3. Актуализиране на списъка на средищните училища на територията на Община Пазарджик за учебната 2019/2020 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

4. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 55155.15.142, м. „Тузлите” по КККР на землище гр. Пазарджик, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия от съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор 55155.28.4 до ел. табло, монтирано пред ПИ с идентификатор 55155.28.10 по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за пътна връзка към обект: „Складова база за строителни материали – готови изделия” в ПИ с идентификатор 55155.22.243, м. „Сазлъка” по КККР на землище гр. Пазарджик и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 55155.22.128 – НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за пътна връзка към обект: „Паркинг, търговия и услуги” в ПИ с идентификатори 48876.6.12, 48876.6.15, 48876.6.16 и 48876.6.14, м. „Черни могили” по КККР на с. Мокрище, в обслужващата зона на път І-8 /София – Пазарджик/ при км 184+800 ляво и издаване на разрешение за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 48876.79.17 – НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в път с трайна настилка за осъществяване на пътен достъп.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 66559.50.2 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Синитово.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.32 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.31 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Одобряване на заданието и даване на разрешение за изработването на ПУП-ПРЗ за ПИ 20362.136.9 в местността „Възстановими граници” в землището на с. Дебръщица, за включване на същия в строителните граници на с. Дебръщица.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Приемане на изготвен проект на актуализиран план за действие за общинските концесии.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мало Конаре и с. Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години в полза на Сдружение „Човеколюбие” върху  поземлен имот с идентификатор 55155.504.244, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Д-р Лонг” №12.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.2168 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ІІ-734, кв. 67 по плана на с. Црънча, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ VІІІ-735, кв. 67 по плана на с. Црънча, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Анализ за постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на Община Пазарджик за периода от 01.01.2019 г. до 30.04.2019 г.

20. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност