Проект на дневен ред за редовна сесия на 30 май 2019г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  30  май  2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Изменение и допълнение на Решение №67 от 25.04.2019 г., взето с Протокол №4 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-жа Радка Кежева – общински съветник

2. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2019 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

3. Одобряване на изменение на структурата на Общинска администрация – Пазарджик и числеността на БМ СУОПКД и БМ СПЖФНСИ.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Приемане на Наредба за отглеждане на животни на територията на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик д-р Илия Томов – гл. експерт в отдел УОС.

5. Даване съгласие и определяне на място и за поставяне на бюст-паметник в гр. Пазарджик на оперния певец Борис Христов.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот 46749.137.72 – Отводнителен канал с оглед осъществяване връзката на част от п.и. 46749.136.63, м. „Бунар Алчак” в землището на с. Мало Конаре с полски път п.и. 46749.137.73.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 55155.25.21 и 55155.25.135 в м. „Мараша” по кадастралната карта на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. с идентификатор 32010.33.3 в м. „Бръждовица” в землището на с. Ивайло.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по КККР землище на с. Ивайло, и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Алеко Константиново, с. Величково, с. Гелеменово и с. Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ І-1115, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Доклад за работата на Временната комисия, създадена с Решение №8/31.01.2019 г. на Общински съвет – Пазарджик, със задача: изготвяне на правила за организацията и администрирането на платеното паркиране на територията на Община Пазарджик.


15. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност