Проект на дневен ред за редовна сесия на 25 април 2019г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  25  април  2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Създаване на временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

2. Утвърждаване на класиране на кандидатите за управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията за организиране и провеждане на конкурса за управител

3. Приемане на годишния финансов отчет за 2018 г. и анализ за дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания  Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на предстоящото му заседание на 10.05.2019 г. от 11 ч. и резервна дата на 27.05.2019 г. от 11 ч.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение „Услуги в дома” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2”.    
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 14619.99.5, местност „До селото“ в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 32010.33.2 в местност „Бръждовица“ в землището на с. Ивайло.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48876.23.54 в местност „Меселим пере” в землището на с. Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.18.118 в местност „Чумур Тарла” в землището на с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 46749.131.114 в местност „Баталите” по кадастралната карта на с. Мало Конаре във връзка с провеждане на процедура за промяна статута на земеделската земя, съгласно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-Училище, в кв. 39 по плана на с. Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на разпределителен газопровод и съоръжения за захранване на с. Синитово и Варов завод в землището на с. Огняново, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на пътен достъп от път ІІ-84 (Звъничево – Варвара) при км 2+246 дясно до ПИ с идентификатор 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Даване на съгласие за провеждане на процедура по ЗУТ за изменение на регулацията в кв. 36 по плана на с. Ивайло по отношение на УПИ І-Производствена и складова дейност.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Говедаре и с. Юнаците, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Предоставяне на Комисията за регулиране на съобщенията безвъзмездно за управление за срок от 10 години на общински недвижим имот, находящ се в местност „Могилата”, с. Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в с. Черногорово и с. Паталеница, общ. Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за стоматологичен кабинет и за офис на медия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Доклад по годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2018 г. в Община Пазарджик.

20. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност