Проект на дневен ред за редовна сесия на 28 март 2019г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  28  март  2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Определяне на участника, спечелил публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели и определяне на срок за сключване на приватизационния договор.
Докладва г-н Румен Димитров – общински съветник

2. Забрана за разпространение на материали, анкети и текстове, съдържащи хомосексуална пропаганда, в училищата и в други детско-юношески заведения, върху билбордове и в средства за масова информация на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Атанас Шопов – общински съветник

3. Отдаване под наем на част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ 1 бр. помещение с площ 19.00 кв.м., находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 55155.503.361.2, с административен адрес улица ”Пейо Яворов” № 2.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Кандидатстване на Община Пазарджик с инвестиционен проект “Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи – азот и фосфор”, за безвъзмездно финансиране от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС


5. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2020 година.
Докладва г-жа Димитрия Церова –директор на БМ ОСДУ


6. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик за 2019 година.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.27.160, местност „Татар мезар“ по КККР на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 23457.5.405 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Драгор, в местност „Татар Екин“.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 15271.105.17 и 15271.16.17 по кадастралната карта на неурбанизираната територия на с. Говедаре, местност „Геров трап”.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на частично изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват кв. 80 и кв. 80Г .
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на изменение на Общ устройствен план на гр. Пазарджик  в обхват част от кв. 481.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранваща ПИ с идентификатор 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище с. Паталеница, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от сектор „разпределително поле” в съществуващо електромерно табло /монтирано пред ПИ 55155.19.257/, извод „Б” на БКТП „Арион” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.19.192, местност „Азмъка”, землище гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Априлци, с. Сарая и с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-117, кв. 137 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща сценична зала с обща площ 424 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 55155.505.1153.1, с адрес: ул. „Любен Боянов” №1, с предназначение – за спортно-състезателна, тренировъчна и концертна дейност на спортни клубове за спортни танци, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Българска телеграфна агенция на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.511.2.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, ет. 2
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

21. Информация относно изпълнени мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019.

22. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност