Проект на дневен ред за редовна сесия на 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  28  февруари  2019 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметски наместник в община Пазарджик, считано от 01.01.2019 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

                ПРОЕКТ   ДОКЛАД
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Изменение на договор за предоставяне на концесия за извършване на дейностите по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2019 г. и като част от него, съгласно чл. 21е от Наредба за приобщаващото образование – Програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани със заниманията по интереси към Стратегия за подкрепа на личностното развитие /2018-2020/.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Одобряване на споразумение за сътрудничество между Община Пазарджик и Сдружение „Консултантско бюро Напредък 7”, за съвместна работа по проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
Докладва г-жа Джинка Анова – Зам.-директор на БМ ОСДУ

7. Приемане на общински годишен план за младежта на Община Пазарджик 2019.
Докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 00254.104.2, местност „Възстановими граници“ в землището на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.5, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.9, в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55155.52.50 и ПИ с идентификатор 55155.52.26, местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ с идентификатор 48444.10.9 /проектен имот с идентификатор 48444.10.34/, местност „Грахорлива дъмга“ в землището на с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/  в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на кабелна линия 1 kV от съществуващ КРШ, извод „Г” на БКТП „Зайкови мандри” до ново електромерно табло пред ПИ с идентификатор 55155.8.222, местност „Зайкови мандри”, землище гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Дарение на имот, частна общинска собственост, на „Евангелска Петдесятна църква – Пазарджик – ІІ”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Величково, с. Огняново и с. Синитово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор 55155.501.1522, с адрес: ул. „Кочо Честименски”, чрез публично оповестен конкурс.

19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІ-Битов комбинат, квартален клуб и баня, кв. 22 по плана на с. Алеко Константиново.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


Извънредна точка:
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност