Проекти на нормативни документи, внесени в Общински съвет - Пазарджик (2011-2015)


 ДАТА: ДОКУМЕНТИ:
 публикувано:
10/07/2015
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик.
публикувано:
08/07/2015
 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилникa за организацията и работата на Общинския съвет и общинската администрация. приет от Общински съвет Пазарджик с Решение № 4 от 24 ноември 2011 год., изменен с Решение № 77 от 30.04.2014 год.
публикувано:
27/05/2015
 Проект на НАРЕДБА за изменение и допълнение на НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД в Община Пазарджик
ВНОСИТЕЛИ: Тодор Георгиев, Евтим Янев
 публикувано:
24/03/2015
 Проект на Наредба за отмяна на Наредба за публично-частното партньорство на Община Пазарджик
 публикувано:
24/03/2015
 Проект на Правила за определяне на реда и условията за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Пазарджик
 публикувано:
20/03/2015
 Проект на Наредба за отмяна на Наредбата за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик

 публикувано:
11/03/2015

 Проект на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик
Вносители: Общинските съветници Димитър Петков и Тодор Тодоров.

  публикувано:
10/03/2015
Проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик

Предложение и мотиви към проект на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик.

Проект на решение ОТНОСНО: приемане на Наредба за пожарната безопасност на територията на Община Пазарджик.
 публикувано:
27/02/2015
 
Проект на Наредба за обществения ред в Община Пазарджик
Мотиви към Проект за Наредба на обществения ред в Община Пазарджик
Вносители: Общинските съветници Тодор Георгиев и Евтим Янев

 публикувано:
09/02/2015

  Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик

  публикувано:
30/01/2015

 
Н А Р Е Д Б А за обществения ред в Община Пазарджик
 М О Т И В И към Проект на НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД  в Община Пазарджик

 публикувано:
28/01/2015
 
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
 Относно:  Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2015 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА
НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2015 г. публикувано:
14/11/2014
 Проект на Наредба за отмяна на Наредбата за реда за провеждане на търгове и конкурси за предоставяне на концесии от Община Пазарджик
 публикувано:
05/11/2014
  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик

Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
  публикувано:
22/10/2014

  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

отТодор Георгиев – общински съветник

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  за обществения ред в Община Пазарджик.

 публикувано:
31/07/2014
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от д-р Красимир Темнилов –
Председател на ПК „Здравеопазване и социална политика”

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Пазарджик.

 публикувано:
15/07/2014
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик

Относно: НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОПАЗВАНЕ НА  ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Предложение,    Проект на Наредба,    Мотиви на вносителя
публикувано:
11/07/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 от Тодор Попов - Кмет на Община Пазарджик

Относно: “Наредба за определяне условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци, включително биоотпадъци, опасни битови отпадъци, масово разпространени отпадъци на територията на община Пазарджик” ( архивирани в zip файл)

Поотделно файловете можете да изтеглите от следните връзки:  Предложение, Проект на Наредба и Мотиви на вносителя

 публикувано:
03/06/2014
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от  Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Община Пазарджик.
публикувано:
04/04/2014
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от  Димитър Петков – общински съветник

ОТНОСНО: Мотиви и Проект на Правилник за изменение на Правилник за организацията и работата на Общинския съвет и общинската администрация.
  публикувано:
10/01/2014
П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

  публикувано:
10/01/2014
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

 публикувано:
29/11/2013
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО:Мотиви и Проект на наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

 публикувано:
29/11/2013
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО:Мотиви и Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

 публикувано:
07/11/2013
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Емилия Спасова – общински съветник


М О Т И В И

от Емилия Спасова – общински съветник

 публикувано:
09/10/2013
 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО: Приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.
  публикувано:
12/06/2013
П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
от Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозните средства и пешеходците в Община Пазарджик
 публикувано:
14/05/2013
Предложение от Тодор Попов - кмет на Община Пазарджик

НАРЕДБА за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на моторни превозни средства (МПС) без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи
 
  публикувано:
14/05/2013
 Предложение от Тодор Попов - кмет на Община Пазарджик

ПРОЕКТА НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ДИСЦИПЛИНАТА НА ВОДАЧИТЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ПЕШЕХОДЦИТЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
 публикувано:
10/04/2013
  Предложение от Тодор Попов - кмет на Община Пазарджик

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

  публикувано:
20/03/2013
 Предложение от Тодор Попов - кмет на Община Пазарджик
 публикувано:
13/03/2013
 Предложение от Тодор Георгиев - общински съветник

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик, в съответствие с изискванията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние.

Наредба за стопанисване, управление и ползване на общински пасища и мери на територията на Община Пазарджик

 публикувано:
04/03/2013
Предложение от Тодор Георгиев - общински съветник

ОТНОСНО: приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

Декларация по чл. 16a(нов)ал.1 т.1 от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община ПАЗАРДЖИК за освобождаване от такса битови отпадъци( само за услугите сметосъбиране и сметоизвозване)
  публикувано:
12/02/2013
 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Евтим Янев – общински съветник
ОТНОСНО: приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

  публикувано:
03/01/2013

 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

Декларация образец
По чл. 15 ал.10(нова) от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община ПАЗАРДЖИК за освобождаване от такса битови отпадъци

  публикувано:
14/12/2012
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик


 публикувано:
14/12/2012
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик

 публикувано:
09/05/2012
 ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ И НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, ПОД НАЕМ И ЗА РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК И ПРАВОМОЩИЯТА НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА И НА КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА

 публикувано:
05/01/2012
 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

 публикувано:
02/02/2011
 Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2010 година на Община Пазарджик

 Проект на бюджета за 2011 година на Община Пазарджик

  публикувано:
17/01/2011
Проект за Наредба за изменение и допълнение  на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик

 публикувано:
04/06/2009
МОТИВИ  КЪМ ПРОЕКТА ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТНОСНО: Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.


    
 

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност