Проект на дневен ред за редовна сесия на 31 януари 2019 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  31  януари  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.
    ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-жа Радка Кежева – Председател на Комисията по чл. 6 от Правилника

2. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2019 година.
   ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Провеждане на конкурс за възлагане управлението на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания-Пазарджик” ЕООД, представляващо еднолично търговско дружество със 100% общинско участие в капитала.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

4. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
   ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001, по КККР на град Пазарджик, с административен адрес на имота: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86, с площ: 535 кв.м., ведно с три броя сгради, разположени в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1001 и с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 86.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Отчитане и приемане на инвестиции в активи ПОС извършени от оператора по ВиК през 2018г., като част от задължителното/минимално/ ниво приети при сключване на договор с АВиК на обособената територия.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

7. Приемане на Наредба за организацията на движението на територията на Община Пазарджик.
   ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

10. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за пътен достъп от път ІІ-37 (Пазарджик – Панагюрище) до ПИ 14619.121.9, местност „Под Чифлика” по КККР на землище Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.13.84, ПИ 55155.13.175 и ПИ 55155.13.147 в местност „Чукур Савак” в землището на гр. Пазарджик.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.52.64 и УПИ XII-63, За складова дейност, търговия услуги, площадка за изкупуване на отпадъци от метали и разкомплектоване на ИУМПС и ИУЕЕО, в местност „Атчаир“ в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 81089.18.242,  в местност „100“ в землището на с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 78570.113.13, местност „Мараша“ в землището на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

15. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имот, публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Неофит Бозвели” № 29 на СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Априлци и с. Пищигово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху новообразуван поземлен проектен имот с идентификатор 55155.501.1531 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Промяна на граници на общински поземлен имот, находящ се в кв. 50 по плана на с. Черногорово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Промяна на граници на общински поземлен  имот, находящ се в кв. 14 по плана на с. Гелеменово, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 55155.12.63 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, за разширяване на гробищния парк на града.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на земеделска земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на земеделската земя от Общинския поземлен фонд, с начин на трайно ползване: пасище, за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – август 2018 г.

25. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2018 г.

26. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност