Проект на дневен ред за редовна сесия на 28 декември 2018 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  28  декември  2018 г. (петък) от 11.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 31.12.2018 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


2. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на въздушна линия с изолиран проводник, захранващ ПИ 55556.212.14, местност „Черниче” по КККР на землище Паталеница, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

3. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 141 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

4. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в Решение № 142 от 27.09.2018г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

5. Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на кабелна линия 1 kV от ПИ с идентификатор 55155.10.3, местност „Татар Екин”, землище Пазарджик в близост до БКТП „Ленд” за ВКЗ на ПИ с идентификатор 32010.32.54 и ВКЗ за ПИ с идентификатор 32010.32.127, местност „Орта мера”, землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

6. Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32101.23.14, местност „Общинска мера” по КККР на землище с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината

7. Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 48444.11.36 в местност „Грахорлива дъмга” в землището на с. Мирянци, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – Главен архитект на Общината


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност