Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС Пазарджик за 20 декември 2018 г.

        О б щ и н с к и  с ъ в е т - П а з а р д ж и к

4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, тел. 44 55 65
факс (034)44 29 91, e-mail: obsuvet@pazardjik.bg

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  20  декември  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Изменение на договор №1859/15.12.2003 г. за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Освобождаване от такса битови отпадъци за календарната 2019 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2019 г. на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-В ЛИКВИДАЦИЯ” ЕООД, гр. Пазарджик в ликвидация.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Обезпечение на авансово плащане за 2019 г. по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК” – „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от ЕС чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Приемане на общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 2019-2024 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2019 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 107 кв. м., находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.506.1077.2 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стоян Василев” №6, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-371, кв. 35 по плана на с. Мокрище.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност