Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29 ноември 2018 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  29  ноември  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Създаване на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и приемане на Вътрешни правила за работата й.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС
ПРИЛОЖЕНИЕ1
ПРИЛОЖЕНИЕ1.1

2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Областна дирекция на МВР – Пазарджик, на  част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.410.1.44, разположена в поземлен имат с идентификатор 55155.501.410, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” № 15  ет.11.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение в сграда с идентификатор 55155.503.423.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Генерал Гурко” №5.   
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ


4. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тонка, Яна и Лазаринка Стоилови.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

5. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Тодор Шуманов.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

6. Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци на територията на община Пазарджик.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
ПРИЛОЖЕНИЕ

7. Прекратяване на договор за сътрудничество №441/31.03.2017 г. между Община Пазарджик и „Екобулпак” АД.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

8. Кандидатстване на Община Пазарджик с проектно предложение „Функциониране на Областен информационен център Пазарджик 2019-2021” по ОП „Добро управление”.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и електронни услуги”

9. ПУП-ПРЗ относно кръстовището на улиците „Ал. Стамболийски” и „Петър Бонев” по КККР на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за североизточната част на кв. 132 по плана на град Пазарджик, засягащо УПИ І-За ТП и УПИ ІV-За озеленяване.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 55155.506.9508 в кв. 138 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за част от УПИ І-за жилищно строителство, полуподземни гаражи, озеленяване и ателие в кв. 2 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


13. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за кв. 30, кв. 33, кв. 38 и кв. 78 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за подземен електропровод, захранващи ПИ 55155.8.222 в местността „Зайкови мандри” по КККР на землище Пазарджик, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 55556.14.17  в местност „Чарковете“ в землището на с. Паталеница, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Разрешаване изработване на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 06149.36.10, местност „Бахчето” по КККР на землище с. Братаница и изразяване на предварително съгласие.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Отмяна на Решение №154/26.10.2018 г., на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №11.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 15271.118.16  и поземлен имот с идентификатор 15271.118.306 по КККР на с. Говедаре, и обявяване на проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.308 по КККР на с. Говедаре и проектен поземлен имот  с идентификатор 15271.118.310 по КККР на с. Говедаре, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ивайло, Огняново, Величково и Гелеменово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Априлци, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за кафене.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност