Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.10.2018 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  26  октомври  2018 г. (петък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

2. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Братаница, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

3. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ І – производство и услуги, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда, находящ се в кв. 35 по плана на с. Добровница, Община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
4. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

5. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на бензиностанция по одобрен идеен проект в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1513, съставляващ УПИ ІІІ – бензиностанция, кв. 156б по плана на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

6. Промяна на граници на общински поземлен имот, представляващ проектен имот с идентификатор 55155.502.2052 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

7. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2019 г. и даване на съгласие за ползване на дървесината чрез продажба на стояща дървесина на корен.
  ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА В ОГТ
  ОПИС НА КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЛЕСОСЕЧЕН ФОНД ЗА 2019 Г.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Мало Конаре, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Отпускане на персонална стипендия на Мария Папазова – студентка  І-ви курс в Медицински уневериситет – гр. Пловдив.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

10. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

11. Опрощаване на задължение към държавата.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

12. ПУП-ПРЗ за квартали  301а, 302 и 302а по плана на град Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №15028.8.6,  в местност „Пенева нива“ в землището на с. Главиница, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с идентификатор №53335.800.51,  в местност „Каратопрак“ в землището на с. Огняново, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 48876.44.24 /УПИ I-24, Гробищен парк/ в местността „Енечето” по КККР на землище Мокрище, община  Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Питания.

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност