Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.09.2018 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  27  септември  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2017 г.   ПРИЛОЖЕНИЯ
 Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Одобряване на план-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2019 г. и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битовите отпадъци през 2019 г. в Община Пазарджик.   ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

3. Вземане на решение да се приеме изготвен  проект на план за действие за общинските концесии. ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 
4. Прекратяване на договор №1130/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 53285.111.90, в землището на с. Овчеполци.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Прекратяване на договор №1129/02.09.2014 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, с идентификатор 65468.115.15 в м. „Сакарджа”, с. Сбор.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Прекратяване на договор №1071 от 29.07.2015 г. за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000001 по КВС на с. Росен.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Вземане на решение за прехвърляне безвъзмездно на държавата на язовири и водоеми – общинска собственост. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Утвърждаване на нови цени на билети и карти за тролейбусния транспорт на гр. Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Приемане на проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на Община Пазарджик в търговските дружества. ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 
10. Осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици от общински детски градини и училища за учебната 2018/2019 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55556.27.9, местност „Маховица” в землището на с. Паталеница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-План схема  за подземна кабелна канална мрежа за електронни съобщения в квартал Марица – Болницата, гр. Пазарджик.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище с. Мирянци.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга” по КККР на землище с. Мирянци.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Обявяване за частна общинска собственост на поземлен имот с идентификатор 55155.506.1126 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Ал. Стамболийски”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и село Дебръщица, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отмяна на Решение №68/31.03.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик и даване съгласие за предоставяне безвъзмездно право на управление на Община Пазарджик върху част от имот, публична държавна собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №41.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Промяна на Решение №49/23.02.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, за учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост, чрез публично оповестен конкурс.
 Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Одобряване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ във връзка с промяна на границите на общински поземлени имоти с идентификатори 15028.136.236 и 15028.136.515 по КККР на с. Главиница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Определяне на имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, ведно с прилежащите му части, находящ се в гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. 1, за отдаване под наем с предназначение – за обществено хранене.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлен имот от ОПФ по КККР на с. Величково – публична общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Братаница, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Крали Марко, за отдаване под наем с предназначение – за търговска дейност.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Анализ на постъпилите жалби, молби и сигнали при обществения посредник на община Пазарджик за периода от 1 май 2018 г. до 31 август 2018 г.

26. Питания.

ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА:

-----------------------------------------
Относно: Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на СНЦ „МИРГ ПАЗАРДЖИК“ - „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който  се реализира  с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Договор № BG14MFOP001-4.002-0002-C01  (№ МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г.).


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност