Проект на дневен ред за редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31 юли 2018 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  31  юли  2018 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 1./извънредна/ Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2018 г.
 Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Одобряване на решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за ползване върху поземлен имот с идентификатор 53285.10.7, находящ се в землището на с. Овчеполци, община Пазарджик, с начин на трайно ползване „Водоем”, с площ 3364 кв.м.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
 
4. Актуализиране на Списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2018/2019 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на „Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България” – гр. Пазарджик, върху недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1136.1.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на Териториална съюзна организация – Пазарджик, част от структурата на Районна организация – Пловдив, към „Съюз на слепите в България”, върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща 1 брой помещение от сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „П. Яворов” №10.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 32010.23.14 в местността „Общинска мера” по КККР на землище Ивайло, и изразяване на предварително съгласие.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


8. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за за трасе на подземен електропровод, КЛ 1 kV от ПИ 55155.10.3, местност „Татар Екин” гр. Пазарджик, до ПИ 32010.32.127 и ПИ 32010.32.127 местност „Орта мера”, землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

 
9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.1, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.25.4, местност „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 78570.20.17 и УПИ І-16, За търговия и услуги, в местност „Коритски път”, землището на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод, захранващ ПИ 55155.8.215 в местността „Зайкови мандри”, землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


13. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищни имоти – поземлен имот с идентификатор 55155.503.1452 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Екзарх Йосиф” №6.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Говедаре, Мало Конаре, Юнаците и Пищигово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


16.  Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІІ-1111, кв. 103 по плана на с. Мало Конаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

 
17. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Звъничево, за отдаване под наем с предназначение – стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


18. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.1167 по КККР на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.140.1.1, за построяване на тераса.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


19. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2018 г.

20. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2018 г.

21. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност