Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 28.06.2018 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на  28  юни  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.     Приложения >>>
 Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

2. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или на упълномощени от тях водачи.   Приложения>>>
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

3. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
 Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
 
4.  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасета на подземни електропровод и водопровод, захранващ ПИ 48444.17.69 /проектен/ по КККР на землище Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасета на водопровод и канализация, захранващи ПИ 48444.11.47 /проектен/ в местността „Грахорлива дъмга”, землище на с. Мирянци и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод за изместване на въздушна кабелна линия в местността „Мараша” по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти. 
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
 
7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12, местност „Мараша” по КККР на с. Црънча.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 65437.20.2 в местността „Гъстака” по КККР на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ ПИ 65437.20.2, местност „Гъстака”, землище с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №206/29.12.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик за ПУП-ПРЗ за ПИ 23457.2.31 в местност „Азмака”, землище на с. Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11.  Обявяване на имот – публична общинска собственост, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Братаница, Говедаре, Огняново, Сбор и Дебръщица, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.  Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Държавно предприятие „Българско-германски център за професионално обучение” на поземлен имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.501.1028.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
15.  Анализ за постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на Община Пазарджик за периода от 1 януари 2018 г. до 30 април 2018 г.

16. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност