Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 23.05.2018 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 23  май  2018 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 1. Промяна в общата численост на персонала на БМ „Паркинги и охрана” и БМ СУОПКД към Община Пазарджик.
 Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината; съдокладчици: г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана” и г-н Георги Спасов – управител на БМ СУОПКД

2. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ масивна едноетажна сграда с идентификатор 55155.508.2.3 и част от имот, публична общинска собственост, представляваща трасе за вело и мотоспорт от Колодрум, находящо се в Парк-остров „Свобода”.
 Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
 
3.  Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от двуетажна масивна-панелна сграда с тераси на двата етажа, с идентификатор 55155.502.1132.8, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Марица” №20.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Упълномощаване представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 14.06.2018 г. и резервна дата на 29.06.2018 г.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. и анализ за дейността на “Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор №46749.138.14 и УПИ І-15, За производствена дейност, в местност „Капаница”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор № 20362.150.2 в местност „Ливадите”, землище на с. Дебръщица, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор №21556.94.32, местност „Азмъка”, землище на с. Добровница, община Пазарджик. 
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
 
9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от  поземлен имот № 32010.26.11, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    10. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на електропровод и водопровод, захранващи имот с идентификатор 14619.400.1 в местността „Попински път” по КККР на землище Гелеменово, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11.  Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Ивайло, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14.  Определяне на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение, находящо се в северното крило на триетажна масивна стоманобетонна сграда /Младежки дом/, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
15.  Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци, Братаница, Мирянци, Юнаците и Дебръщица, община Пазарджик, за отдаване под наем с предназначение – за пощи, лекарски кабинет и стоматологичен кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Добиване и продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване в отдел 419, подотдел «В», находящ се в поземлен имот № 14616.5.31, местност „Абдуларска река” по КККР на с. Гелеменово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
ПРИЛОЖЕНИЕ


17. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност