Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.04.2018 г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 26  април  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

 1. Упълномощаване на кмета на Общината като представител на община Пазарджик в Общото събрание на  акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на  06.06.2018 г.

 Докладва г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик

2. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на безлихвен заем за сметка на централния бюджет.

 Докладва г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик и съдокладчик – г-н Георги Гайдаров - директор на дирекция БОС
 
3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР – Център за кариерно ориентиране и консултиране – Пазарджик.

Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

4. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор № 21556.112.30 в местност „Айдарица”, землище на с. Добровница, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

5.  Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор № 46749.136.63 в местност „Бунар Алчак”, землище на с. Мало Конаре, община Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6.  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за част от поземлен имот с идентификатор № 55155.9.260, местност „Бахче пара” в землище на гр. Пазарджик. 
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8.  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за 2019 г.
Докладва г-жа Джинка Анова – зам.-директор на БМ ОСДУ

 
9.  Предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за изпълнение на съдебно Решение от 31.01.1998 г. на Районен съд , гр. Пазарджик, постановено по гражданско дело 2758/1997 г. по описа на съда.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот І-402, кв. 53 по плана на с. Огняново, община Пазарджик.

Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11.  Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.  
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Промяна на граници на общински поземлени имоти, находящи се в кв. 37 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Мирянци, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
 
14.  Доклад по Годишната програма за развитие на читалищната дейност през 2017 г. в община Пазарджик.

15. Изпълнени мерки, заложени в оперативния план за действие на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”  и „Програма за качеството на атмосферния въздух 2016-2019 г. „  за 2017 г.

16.  Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност