Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.03.2018 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 29 март  2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Създаване на Временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

2. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

3. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в кв. „Марица-Болницата” на гр. Пазарджик, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.82.1.1, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №43, за нуждите на Сдружение с нестопанска цел „Дружество на писателите” гр. Пазарджик.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

5. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващ част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.504.82.1.18, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „К. Величков” №43, за нуждите на „Сдружение на писателите – Пазарджик”.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните дейности в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

7. Промяна в наименованието и основанието за промяна на разкрита социална услуга „Защитено жилище” на територията на община Пазарджик – делегирана от държавата дейност.
Докладва г-жа Джинка Анова – зам.-директор на БМ ОСДУ

8. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември”  по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. на Сдружение с нестопанска цел „ПАРТНЬОРИ – ДИТ” върху обособена част от 153.40 кв.м. в УПИ І – здравен дом в кв. 19 по плана на с. Звъничево.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на довеждащ водопровод до ПИ 78570.113.12, м. „Мараша” по КККР на с. Црънча и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор №06149.122.19 в м. „Възстановими граници”, землище на с. Братаница.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 55155.8.111, м. „Зайкови мандри” гр. Пазарджик.
 Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 30572.107.13, м. „Сухи ниви” в землището на с. Звъничево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за пътен достъп до ПИ 46749.148.126, местност „Каймака”, по КККР на с. Мало Конаре и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 55155.9.236, м. „Бахче пара”, землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 14619.121.9, м. „Под Чифлика” по КККР на землище Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ ПИ 23457.5.675, м. „Татар Екин”, землище Драгор.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 014064 в м. „Среща” по КВС на землище Синитово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

19. Обявяване за частна общинска собственост на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.407.5.1 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №6, ет. 1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Росен и Цар Асен.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот Х-367, кв. 44 по плана на с. Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Даване съгласие за закупуване от Община Пазарджик на поземлен имот с идентификатор 48876.44.25 по КККР на с. Мокрище, за разширяване на гробищния парк на селото.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Предложение за изкупуване от Общината на поземлен имот с идентификатор 55155.508.235 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Мало Конаре, за отдаване под наем с предназначение – за производство и продажба на закуски, стоматологичен кабинет и за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2017 г.

27. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност