Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 28.02.2018 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 28 февруари  2018 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Определяне на концесионер на имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №99.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

2. Прекратяване на откритата процедура за предоставяне на концесия върху имот – публична общинска собственост, в землището на с. Пищигово.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Изменение на договор за предоставяне на концесия за извършване на дейността по поддържане на чистотата и третиране на битовите отпадъци на гр. Пазарджик и селата Ивайло, Мокрище и Главиница, считано от 01.01.2018 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 години на Националния институт по метрология и хидрология на част от имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.508.9007.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на общински план за противодействие на тероризма.
Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината; съдокладчик г-н Николай Николов – служител по СИ

6. Промяна в наименованието и капацитета на действащи социални услуги на територията на Община Пазарджик – делегирана от държавата дейност.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

7. Предоставяне безвъзмездно за управление на „Ученически отдих и спорт” ЕАД – Бюро Пазарджик част от имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пейо Яворов” №1.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

8. Преобразуване на паркинг „Бивши хали” и паркинг на ул. „Иван Вазов”, гр. Пазарджик, в участъци за кратковременно платено паркиране „Синя зона”.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО; съдокладчик инж. Цветанка Пунтева – гл. специалист в дирекция СТОС

9. Приемане на общински годишен план за младежта на община Пазарджик за 2018 г.
Докладва г-жа Инна Церовска – председател на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Пазарджик

10. Приемане на общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

11. Приема на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 32010.26.11, местност „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод с дължина около 132 м, захранващ имот с идентификатор 55155.8.215, местност „Зайкови мандри”, гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1kV, захранващ ПИ 65437.20.2 (УПИ ІІ-2, за търговия и услуги), местност „Гъстака” в землището на с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ ПИ 32010.24.184; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 197 и 198 в местността „Алтън пара” по КККР на землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 32010.33.90 (УПИ І-33090), местност „Бръждовица” по КККР на землище Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново, Огняново и Синитово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


18. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.258 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот V-350, кв. 29 по плана на с. Говедаре.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Отчет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни през 2017 г. и програма за дейността на комисията за 2018 г.

22. Питания.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет –
Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност