Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.01.2018 г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 31 януари  2018 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2018 година.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ПРИЛОЖЕНИЕ123
ПРИЛОЖЕНИЕ4
ПРИЛОЖЕНИЕ5
ПРИЛОЖЕНИЕ6
ПРИЛОЖЕНИЕ7
ПРИЛОЖЕНИЕ8
ПРИЛОЖЕНИЕ9
ПРИЛОЖЕНИЕ10
ПРИЛОЖЕНИЕ11
ПРИЛОЖЕНИЕ12
ПРИЛОЖЕНИЕ17
ЗАПИСКА
ПРОТОКОЛ


2. Изменение на работните заплати на Кмета на Общината, кметовете на кметства, кметски наместник в Община Пазарджик, считано от 01.01.2018 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината

3. Даване съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2017 г., както и съгласие Община Пазарджик да предаде за управление на Асоциацията по ВиК на обособена територия, извършените инвестиции, описани в приемо-предавателен протокол.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

4. Приемане на План за действие на Община Пазарджик /2018 г. – 2020 г./ за изпълнение на Стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация в Област Пазарджик /2012 г. – 2020 г./
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ1
ПРИЛОЖЕНИЕ2

5. Предложение за съгласие за изработване на проект за изменение на ПР за УПИ І-Училище в кв. 40 по плана на с. Овчеполци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. Разрешение промяната на предназначението на действащия план за регулация на общински УПИ ІІІ – Озеленяване в кв. 410в по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ І-24, За гробищен парк, местност „Енчето” в землището на с. Мокрище.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод и електропровод, захранващи ПИ 067004 /проектен имот 067086/, м. „През ирима” по КВС на землище Сарая.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод, захранващ имот с идентификатор 55155.19.257 (УПИ X-257, търговия и услуги) в местността „Азмака”, гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, започващ ПС „Величково-стара”,  разположена в ПИ 000662 до напорен резервоар в ПИ 000713, землище Величково.

    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Алеко Константиново и Звъничево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Отдаване под аренда чрез публичен търг с тайно наддаване на земеделска земя от ОПФ, представляваща поземлен имот с идентификатор 86074.115.10 по КККР на с. Юнаците – частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Промяна на Решение №105/29.06.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол №7, относно намаляване цената на урегулиран поземлен имот V – сладкарница, в кв. 13 по плана на с. Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в с. Величково, за отдаване под наем с предназначение – за офис.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2017 г.

18. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2017 г.

19. Годишен доклад за дейността на обществения посредник на Община Пазарджик през 2017 г.

20. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност