Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.12.2017 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 29 декември  2017 г. (петък) от 11.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2018 г. в Община Пазарджик.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината

3. Определяне на представител на Община Пазарджик в областната комисия на област Пазарджик за изработване на областна здравна карта.
Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината

4. Откриване на Център за подкрепа на личностното развитие с предмет на дейност кариерно ориентиране и консултиране, считано от 01.01.2018 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

5. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2018 г. на „Водоснабдяване и Канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, в ликвидация.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ Х – Озеленяване, част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.491 в кв. 78 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №32010.42.43, в м. „Кулински ливади”, землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 32010.23.14, м. „Общинска мера”, землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №15271.102.4, в м. „Геров трап”, землище с. Говедаре.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №002031, м. „Азмака”, землище с. Драгор.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457 /проектен имот №23457.2.123/, в м. „Азмака”, землище с. Драгор.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №55155.27.18, м. „Татар Мезар”, землище гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 15028.11.20, 15028.11.30 и 15028.11.31, м. „Шеолу”, землище с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ поземлен имот №020002 в местността „Гъстака” по КВС на землище с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Даване съгласие за преминаване и премостване през имоти, общинска собственост, в землището на с. Гелеменово – имот с идентификатор 14619.89.126 с начин на трайно ползване селскостопански път и имот с идентификатор 114619.89.127 с начин на трайно ползване отводнителен канал, за осъществяване на връзка на УПИ І-9 – За бензиностанция, газостанция, мотел, паркинги, търговия и услуги в м. „Гарга курия” на землище с. Гелеменово с Автомагистрала „Тракия”.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №21556.98.15, м. „Азмака”, землище с. Добровница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №55155.21.67, м. „Малък Якуб”, землище гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №55155.27.5, м. „Татар Мезар”, землище гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

20. Изразяване на съгласие за преминаване през общински имоти – ПИ 46749.121.48 – изоставена орна земя, ПИ 46749.121.105 – напоителен канал и ПИ 46749.121.46 – селскостопански път с оглед осъществяване връзката на част от ПИ 46749.121.83 – УПИ І-108, м. „Налбантски кладенец” по КККР на землище Мало Конаре с автомагистрала „Тракия”.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

21. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2018 година.
ПРИЛОЖЕНИЕ >>>
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Обявяване на поземлен имот с идентификатор 00571.8.5 по КККР на с. Априлци, м. „Гуджи дъб”, трайно предназначение на територията – „Земеделска”, начин на трайно ползване „Депо за индустриални отпадъци”, за частна общинска собственост и промяна начина на трайно ползване в „Друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Добровница, Цар Асен и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имот, държавна собственост, ведно с построените в него сгради.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.124 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик върху УПИ ХІV-543, кв. 54 по плана на с. Паталеница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находяща се в сграда с идентификатор 55155.506.397.2, представляваща част от едноетажно масивно тяло със сутерен, построено в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 /СУ „Г. Бенковски”/, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс с предназначение – производство на готова храна за ученическо хранене.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Говедаре, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик


ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА

Относно: Актуализацията на бюджет на Община Пазарджик към 31.07.2017 г.

Доклана записка

Приложение1,2,3,

Приложение4


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност