Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.11.2017 г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 30 ноември  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Прекратяване на откритата процедура за предоставяне на концесия върху имот – публична общинска собственост, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 по КККР на гр. Пазарджик, находящ се на бул. „Христо Ботев” №99, изменение на Решение №155/26.10.2017 г. и обявяване на нова процедура за предоставяне на концесия при изменените условия.
ОБОСНОВКА      ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

2. Прекратяване на открита процедура за учредяване на концесия за управление и експлоатация на услуга в обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.505.1050, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Цар Калоян”.
ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчицк  г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в триетажна масивна сграда с изба, построена в УПИ І в кв. 37 по плана на с. Црънча, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот – публична общинска собственост, представляваща едноетажна полумасивна сграда, построена в УПИ ІІ по плана на с. Черногорово, с предназначение – за производство на готова храна за домашен социален патронаж.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Освобождаване от такса за битови отпадъци за календарната 2018 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Изменение и допълнение на т. 1 от Решение №228/29.11.2012 г., взето с Протокол №15 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Стефка Петрова.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

8. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Шенка Митева и Янко Митев.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

9. Кандидатстване на Община Пазарджик в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Център за професионално обучение, знание и прогрес” по проектно предложение „Развитие на общинското социално предприемачество чрез създаване на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” към Община Пазарджик” по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социално предприемачество”.
Докладва г-н Стоимен Спасов – управител на БМ СУОПКД

10. Даване име на Общински плувен комплекс – Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

11. Обезпечаване на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик по Договор за БФП BG05FMOP001-3.002-0195-С01 с наименование на Бюджетна линия „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.
Докладва г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция „Европейски фондове, стратегическо  планиране и електронни услуги”

12. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ поземлен имот 55155.9.236, м. „Бахче пара” в землището на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод КЛ 1 kV, захранващ поземлен имот 23457.5.675, м. „Татар Екин”, землище Драгор и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел от съществуваща шахта, разположена в поземлен имот 55155.28.6 до съществуващ оптичен кабел в поземлен имот 55155.27.120 по КККР на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти – гаражи в сгради, находящи се в гр. Пазарджик, чрез публично оповестен конкурс.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Докладват: инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС и г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Ивайло и Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Учредяване на възмездно право на пристрояване в поземлен имот с идентификатор 55155.506.1397 по КККР на гр. Пазарджик за построяване на тераса.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик върху УПИ ІІ-1014 в кв. 3 по плана на с. Пищигово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет –
Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност