Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.10.2017г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 26 октомври  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – ПОС, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 55155.506.397 по КККР на гр. Пазарджик, находящ се на бул. „Христо Ботев” №38.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

Проект на решение

Обосновка


2. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ І-ви етаж от двуетажна масивна сграда с идентификатор 55155.501.604.1, с адрес: гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски” №16.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 55155.502.1132.6.2 в сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22а, ет. 1.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда с идентификатор 55155.502.1132.4 с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа” №22а.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

5. Даване на мнение за опрощаване на задължения по молби от наследници на д-р Георги Сираков.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

6. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

7. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 036055, м. „Цигански герен” в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за проектен имот 126004 (образуван от ПИ 126002), м. „Залива” в землището на с. Гелеменово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за част от поземлен имот с идентификатор 23457.5.56, м. „Татар Екин” в землището на с. Драгор.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Дебръщица и Сбор.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна сграда, сглобяема метална конструкция, с идентификатор 55155.502.1744.1, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Луда Яна” №18, с предназначение – за здравна дейност.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Прекратяване на съсобственост с Община Пазарджик върху новообразуван поземлен имот с проектен идентификатор 55155.503.1387 по КККР на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – 
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност