Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 28.09.2017г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 28 септември  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

    1. Проект на Наредба за организация на движението на територията на община Пазарджик.
    Докладва: г-н Евтим Янев – председател на Временната комисия по Решение №151/28.07.2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ

2. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – ПОС, представляващ поземлен имот  с идентификатор 55155.505.1050 по КККР на гр. Пазарджик, находящ се на ул. „Цар Калоян”, с начин на трайно ползване – за паркинг.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

3. Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.
Докладва г-н Петър Петров – зам.-Кмет на Общината; съдокладчик инж. Цветанка Пунтева – гл. специалист в дирекция СТОС

4. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО

5. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и дейността по принудителното преместване и принудителното задържане на МПС без знанието на техните собственици или упълномощени от тях водачи.
Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ ПО

6. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински  поземлен имот, ведно с три сгради, находящи се в гр. Пазарджик, ул. „Княгиня Мария Луиза” №86.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. на Сдружение с нестопанска цел „Български Червен кръст” – София, за нуждите на ОС на БЧК – Пазарджик, сграда с идентификатор 55155.501.887.5, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Левски”.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Упълномощаване на представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „МБАЛ – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред на ОС, насрочено за 29.09.2017 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Актуализация на „Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Пазарджик 2016-2019”.
Докладва г-жа Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

10. Актуализация на „Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик 2016-2020 г.”, приета с Решение №56/28.03.2012 г.
Докладва г-жа Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
ПРИЛОЖЕНИЕ

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на оптична кабелна линия, преминаваща през землищата на с. Пищигово, общ. Пазарджик и гр. Съединение, общ. Съединение и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод, захранващи ПИ 121009 (УПИ І-8, За складова база за промишлени стоки) в м. „Под чифлика” по КВС на землище с. Гелеменово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на водопровод и електропровод, захранващи ПИ 067004 (проектен имот 067086), м. „През ирима” по КВС на землище с. Сарая и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14.  Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод с обща дължина от около 2282 м, започващ от ПС „Величково – стара”, разположена в ПИ 000662 до напорен резервоар в ПИ 000713, землище с. Величково и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод с обща дължина от 240 м, захранващ ПИ 035064 (УПИ ІІ – Складове и строителни материали) в м. „Азмъка” по КВС на землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод с обща дължина от 394 м, захранващ ПИ 035064 (УПИ ІІ – Складове и строителни материали) в м. „Азмъка” по КВС на землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. ПУП-ПРЗ за ПИ 061005, м. „Черниче” в землището на с. Паталеница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. ПУП-ПРЗ за №333012 в м. „Възстановими граници” по КВС на с. Пищигово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 000113 в м. „Пясъците” в землището на с. Драгор.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

20. Обявяване на имот, публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул.  „Екзарх Йосиф” №6, ет. 1, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
21. Обявяване на годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Пазарджик, през 2018 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

22. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Добровница и Хаджиево.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

25. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.501.598 по КККР на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.501.598.1.8 за построяване на два броя тераси.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – 
Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност