Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.07.2017 г.
На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 27 юли  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:


Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Актуализация на бюджета на Община Пазарджик към 30.06.2017 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС
ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3 >>>    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 >>>     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА >>>

2. Обявяване на поземлен имот с №163008 по картата за възстановена собственост на землище с. Црънча, м. „Ланджова кория”, за частна общинска собственост.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Актуализация на списъка на средищните училища на територията на община Пазарджик за учебната 2017/2018 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция ОК

4. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

5. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 040005, м. „Къра” в землището на с. Юнаците.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за проектен имот 067086, образуван от поземлен имот 067004, м. „През ирима” в землището на с. Сарая.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 1 kw от съществуващо електромерно табло пред поземлен имот 132042 до ново електромерно табло пред поземлен имот 132057, м. „Градището” по КВС на землище Мало Конаре.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод, захранващ поземлен имот №048014, находящ се в м. „Каратопрак”, землище Алеко Константиново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 55155.25.3, м. „Мараша” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 11070, 11014 и УПИ І-1106, За крайпътен комплекс, м. „Гелемена” в землището на с. Добровница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 55155.11.11, м. „Панагюрско шосе” в землището на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Даване на съгласие за изработване на  ПУП-План за застрояване и регулация за преструктуриране  на част от район „Младост“ в обхвата  на  кв. 139  и улица „Свобода”  по плана на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за  поземлен имот 125026 в  местност „Под селото“ в землището на с. Гелеменово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Обявяване на имот, публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул.  „Екзарх Йосиф” №6, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
15. Обявяване на новообразувани поземлени имоти №000548, начин на трайно ползване „Полски път” и №000550, площ 1.455 дка., начин на трайно ползване „Местен път” по КВС на землище с. Звъничево за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Хаджиево, Сбор, Гелеменово и Пищигово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Определяне на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в с. Пищигово и с. Тополи дол, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинет, стоматологичен кабинет и за търговия.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2017 г.

20.  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2017 г.

21. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – 
Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност