Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.06.2017 г.gerb.pngНа основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 29 юни  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Провеждане на референдум по въпроса за поемането от Община Пазарджик на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит до 2027 година.
Докладва г-н Чавдар Чавдаров – общински съветник

2. Определяне на концесионер на поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Стефан Караджа”.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

4. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик  „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Л. Каравелов”, СОУ „Д. Гачев”, СОУ „Д-р П. Берон” и ОУ „Хр. Ботев”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

5. Откриване на детска градина в с. Сарая, община Пазарджик
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

6. Приемане на Стратегия за развитие на трансгранично партньорство в областта на образованието между Община Кочани, Република Македония и Община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

7. Обявяване на поземлен имот №163008 по КВС на землище с. Црънча, местност „Ланджова кория” за частна общинска собственост.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Даване на съгласие за изработване на ПУП-План за застрояване и регулация за образуване на парцел в кв. 4171 по плана на гр. Пазарджик и изменение на кадастралната карта за имот с идентификатор 55155.501.9526.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод с дължина от 112,82 м, захранващ имот с идентификатор 55155.19.257 в м. „Азмака”, гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен разпределителен газопровод, газопроводни отклонения и съоръжения, захранващи имоти със сменено предназначение в м. „Атчаир”, землище Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.

Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Разрешаване изработването на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот 15028.27.1, м. „Пенева нива”, с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на подземен електропровод и водопровод, захранващ имот с идентификатор 55155.27.3, за който е отреден УПИ І-3, за авторемонтна дейност, находящ се в м. „Татар Мезар” по КККР на землище Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


13. Даване на съгласие за изработване на  ПУП-План за застрояване и регулация за разделяне на имот с идентификатор 55155.526.924 и образуване на парцел за търговия и услуги, в кв. 129  по плана на гр. Пазарджик и  изменение на кадастралната карта за имот с идентификатор 55155.526.924.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината


14. Обявяване на поземлен имот с идентификатор 15028.86.321 по КККР на с. Главиница, начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път” за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   

15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Говедаре, Звъничево, Ивайло, Синитово, Сбор и Юнаците.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС


16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Даване на съгласие за ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост, през 2018 година.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.506.1188.1.1 по КККР на гр. Пазарджик, за построяване на тераса.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХVІІ-общ., кв. 36 по плана на с. Добровница.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Дебръщица, за отдаване под наем с предназначение – за фризьорски услуги.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Анализ на постъпилите жалби и сигнали при обществения посредник на Община Пазарджик за периода от 01.01.2017 г. до 30.04.2017 г.

22. Питания.


ХАРИ  ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет
Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност