Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 25.05.2017 г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 25 май  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Упълномощаване на Кмета на Общината като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт – Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2017 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината

2. Изменение на Решение №46 от 17.12.2015 г. относно структурата на Общинска администрация – Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – Секретар на Общината

3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.822, с административен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” №5.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

4. Приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС


5. Попълване състава на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Изменение на Решение №1 от 30.01.2017 г., взето с Протокол №1 на Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Изработване на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и ВиК схемите към него за  поземлен имот с №010005, местност „Грахорлива дъмга” по КВС на с. Мирянци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на водопровод с обща дължина 152 м, захранващ ПИ 048040 в местността „Поповица” по КВС на землище Звъничево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Обявяване на имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Цар Самуил” №15, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик .
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Питания.
ХАРИ  ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет
Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност