Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.04.2017г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 27 април  2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

    1. Създаване на временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на ОбС

2. Определяне на спечелил участник в проведения публично оповестен конкурс на един етап за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно: самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” №6.
Докладва г-н Румен Димитров – общински съветник.

3. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета, средствата от ЕС и отчета на дълга на Община Пазарджик към 31.12.2016 г.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Поемане на дългосрочен общински дълг под формата на банков кредит.
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и г-н Славейко Комсалов – директор на дирекция ЕФСПЕУ

5. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с номер 000499, находящ се в землището на с. Пищигово, начин на трайно ползване – селскостопанско летище.

ПРОЕКТ на Р Е Ш Е Н И Е

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 55155.501.1512 по КККР на гр. Пазарджик, находящ се на ул. „Ст. Караджа”, начин на трайно ползване – паркинг.

ПРОЕКТ на Р Е Ш Е Н И Е

Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Изменение на решение №174/29.09.2016 г., взето с протокол №10 на Общински съвет – Пазарджик, за определяне размера на възнаграждението на обществения посредник на Община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Община Пазарджик.
Докладва г-жа Инна Церовска – директор на БМ „Младежки дом – Пазарджик”

9. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ №014064 в местността «Среща» по КВС на землище Синитово и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

10. ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и ВиК схемите към него за част от поземлен имот с идентификатор 55155.52.61 /проектен идентификатор 55155.52.63/, местност „Атчаир” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Одобряване на ПУПІПП за трасе на подземен водопровод, захранващ имот с идентификатор 55155.27.91, местност «Татар Мезар» по КККР на землище Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на оптичен кабел в поземлен имот №000231 по КВС на землище с. Говедаре и поземлени имоти с №№000467 и 000484 по КВС на землище с. Хаджиево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

13. Поправка на допусната очевидна фактическа грешка в решение №237/24.11.2016 г., взето с протокол №13 на ОбС – Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик .
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Ивайло, Мало Конаре и Черногорово.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
16. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.1392 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот ХVІІ-434, кв. 33 по плана на с. Алеко Константиново.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Определяне на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в селата Юнаците, Братаница, Мокрище, Црънча, Черногорово, Гелеменово, Алеко Константиново, Главиница и Сарая, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Добровница, за отдаване под наем с предназначение – производство и продажба на закуски, стоматологичен кабинет и аптека.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Доклад по Годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2016 г. в община Пазарджик.

22. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност