Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.03.2017г.На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 30 март 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

    1. Анализ на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

2. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и ВиК схемите към него за поземлен имот с №028001, местност „Пенева нива” в землището на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

3. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и ВиК схемите към него за поземлен имот с №041169, местност „Синана” в землището на с. Добровница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

4. Обявяване на поземлен имот №000394 по КВС на землище с. Гелеменово, м. „Баира”, площ 6.320 дка, начин на трайно ползване – сметище, за частна общинска собственост.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

5. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Добровница и Ивайло.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

6. Промяна на решения на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот с идентификатор 55155.508.556 и поземлен имот с идентификатор 55155.503.430, ведно със сграда с идентификатор 55155.503.430.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
7. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1774 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Определяне на част от имот, публична общинска собственост, представляваща терен №1, находящ се в кв. 454 по плана на гр. Пазарджик, бул. „Цар Освободител”, за отдаване под наем с предназначение – разполагане на масивен павилион за търговия и услуги.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик през 2018 г.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ


11. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

12. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2016 г.

13. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативен план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и на Програма за качеството на атмосферния въздух 2012-2015 г.

14. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни за 2016 г. и Програма за дейността на комисията за 2017 г.

15. Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци между Община Пазарджик и „ЕКОБУЛПАК” АД.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

16. Проект на договор за организиране на система за разделно събиране и транспортиране на отпадъци от опаковки и разделно събиране на битови отпадъци между Община Пазарджик и "ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ АД.
Докладва инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

17. Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на Оперативна програма  "Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.
Докладва г-н Петър Петров – Зам.-кмет на Община Пазарджик, съдокладчик инж. Ирина Станева – гл. експерт-еколог в дирекция СТОС.

18. Поемане на дългосрочен общински дълг от община Пазарджик по реда на Закона за общинския дълг, под формата на кредит предназначен за финансиране (покриване) на бъдещи допустими (в т.ч. собствен принос) и недопустими разходи, отпуснат от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД
Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Община Пазарджик; съдокладчици – г-н Петър Петров – Зам.-кмет, г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и г-н Славейко Комсалов - директор на дирекция ЕФСПЕУ19. Попълване състава на постоянните комисии в Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – Председател на Общинския съвет

20. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност