Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 23.02.2017г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 23 февруари 2017 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Даване мандат на представителя на Община Пазарджик в Асоциацията по ВиК на обособената територия; съгласуване текста на проекта на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от „ВиК в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик; даване мандат на представителя на Общината да гласува и приеме останалите точки от приложения дневен ред на редовното заседание на ОС на Асоциацията по ВиК.

Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината; съдокладчик инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

2. Промяна в структурата на общинската администрация и определяне пълномощията на кметския наместник на с. Тополи дол.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

3. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2017 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

4. Избиране метода за приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационната оценка на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пазарджик, адрес на имота: гр. Пазарджик, ул. „Втори януари” №6, ет.0.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Одобряване на ПУП – ПП за определяне на трасе на захранващ  електропровод  до УПИ VІ-176006,176007, 176008, за животновъдна ферма  в землището на с. Ляхово, община Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. ПУП-ПРЗ за имот с №002055, м. „Над селото” по КВС на с. Овчеполци.   
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Добровница, с. Звъничево и с. Юнаците, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

8. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

9. Даване съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Община Пазарджик върху част от имот, частна държавна собственост, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Виделина” №10, вх. Б, ет. 1.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХХ-758, кв. 14 по плана на с. Ивайло, община Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

11. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

12. Определяне на имот и части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Главиница, Мало Конаре, Говедаре, Синитево, Ивайло, Хаджиево и Величково, за отдаване под наем с предназначение – продажба на закуски и безалкохолни напитки, стоматологични кабинети и аптека
.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Добиване и продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на стояща дървесина на корен (тополови насаждения), находяща се в имоти от общинския поземлен фонд, а именно ПИ № 026001 и ПИ № 026003 по КВС на землище с. Ивайло.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

14. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност