Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.01.2017г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 30 януари 2017 г. (понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Приемане на бюджета на Община Пазарджик за 2017 година.
    Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура” и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ5

ПРИЛОЖЕНИЕ6

ПРИЛОЖЕНИЕ7

ПРИЛОЖЕНИЕ8

ПРИЛОЖЕНИЕ9

ПРИЛОЖЕНИЕ10

ПРИЛОЖЕНИЕ11

ПРИЛОЖЕНИЕ12

ПРИЛОЖЕНИЕ13

ПРИЛОЖЕНИЕ14


2. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Обновяване градската жизнена среда в жилищни райони в кв. „Марица – Болницата” на гр. Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
    Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината

    3. Обезпечение на авансово плащане по одобрен проект на Община Пазарджик – „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Л. Каравелов”, СОУ „Д. Гачев”, СОУ „Д-р П. Берон” и ОУ „Хр. Ботев”, който се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
    Докладва г-н Румен Кожухаров - Секретар на Общината

4. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ
  
    5. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.365.1.3 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „П. Яворов” №1, ет. 3, с предназначение: за делова и административна дейност за нуждите на РУО – гр. Пазарджик.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

    6. Отдаване под наем на помещение от сграда – частна общинска собственост с идентификатор 55155.501.1413.1 по КККР на гр. Пазарджик, разположена в УПИ ІІ-за услуги в кв. 259 по плана на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Екзарх Йосиф” №26, на Сдружение с обществено полезна дейност ”ПАРТНЬОРИ ДИТ”.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

    7. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици: г-н Минко Минков – началник отдел МДТ, г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”, г-жа Татяна Папазова – директор на Дирекция “Гражданска регистрация на населението”, г-жа Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности” и г-жа Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик

8. Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

ПРИЛОЖЕНИЕ3

ПРИЛОЖЕНИЕ4


9. Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение №216/31.10.2016 г., взето с Протокол №12 на Общински съвет – Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    10. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на подземна кабелна линия 1 kV с обща дължина 39 м, от съществуващо електромерно табло пред ПИ 132042 до ново електромерно табло пред ПИ 132057, м. „Градището” по КВС на землище Мало Конаре и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    11. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПП за трасе на оптичен кабел от съществуваща шахта, разположена в ПИ 55155.28.6, до съществуващ оптичен кабел в ПИ 55155.27.120 по КККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

12. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ ПИ 035064 в м. „Азмъка” по КВС на землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината
   
13. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на подземен електропровод с обща дължина от 394 м, захранващ ПИ 035064 в м. „Азмъка” по КВС на землище Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

14. Разрешение за изработване на ПУП-ПП за трасе на водопровод с обща дължина 152 м, захранващ ПИ 048040 в м. „Поповица” по КВС на землище Звъничево и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

15. Проект за изменение на ПР за квартали 80, 85, 86, 87, 88 и обслужващите ги улици, заключени между тях по действащия план на с. Черногорово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

16. ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схеми към него за п.и. с идентификатор 55155.54.8; п.и. с идентификатор 55155.54.28 и п.и. с идентификатор 55155.54.36, м. „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

17. ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схеми към него за част от п.и. с №011038 /проектен имот 011044/, м. „Грахорлива дъмга” по КВС на с. Мирянци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

18. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. с №912033 и УПИ ІV-32, Краварник /п.и. 912032/, м. „Орешака” в землището на с. Огняново.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

19. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница и с. Цар Асен, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Определяне на части от имоти, публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище, Звъничево и Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за производство и продажба на готова храна и стоматологични кабинети.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.501.130 по КККР на гр. Пазарджик към съществуваща сграда с идентификатор 55155.501.130.1, за построяване на стълбище със стълбищна площадка и пристройка.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    23. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ХІІ-общ, кв. 73 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване, и определяне годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери  по реда на 37и, ал.1 във връзка с чл. 24а, ал. 6, т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    25. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2016 г.

    26. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2016 г.

27. Анализ за постъпилите жалби и сигнали през периода 1 септември 2016 г. – 31 декември 2016 г., съгласно чл. 35 от Правилника за дейността на обществения посредник на община Пазарджик.

28. Питания.
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик
© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност