Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 21.12.2016г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 21 декември 2016 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2017 год. и определяне на размера на ТБО в община Пазарджик.
    Докладва г-н Тодор Попов – Кмет на Общината; съдокладчици: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС и инж. Славка Стойчева – директор на дирекция СТОС
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2

2. Изменение на Решение №23 от 26.02.2015 г., взето с Протокол №3 на Общински съвет – Пазарджик.
    Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината; съдокладчик инж. Цветанка Пунтева – гл. специалист в дирекция СТОС

    3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ три броя сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.506.853, с адрес гр. Пазарджик, бул. „Ал. Стамболийски” №52.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ
   
    4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти и части от имот – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване – спортна зала, с адрес гр. Пазарджик, ул. „Цар Освободител” №103 и имоти, разположени в поземлен имот с адрес гр. Пазарджик, ул. „Ал. Стамболийски”  №50.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

    5. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи три сгради, находящи се в поземлен имот с идентификатор 55155.503.423, с административен адрес гр. Пазарджик, ул. „Ген. Гурко” №5.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

    6. Допълнение на Решение №15 от 29.01.2009 г., взето с Протокол №9 на Общински съвет – Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2017 г. на „Водоснабдяване и Канализация – в ликвидация” ЕООД, гр. Пазарджик, в ликвидация.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с №020002 и 020003, м. „Топлика” по КВС на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    9. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с ел. и  В и К схеми към него за п.и. с идентификатор 55155.21.113, м. „Малък Якуб” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    10. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схеми към него за п. и. №004002, м. „Шеолу” по КВС на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

11. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на захранващ  електропровод до ПИ №000028, м. „Горни лозя” по КВС на землище Говедаре
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

    12. Отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

13. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на Община Пазарджик за 2017 г.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
ПРИЛОЖЕНИЕ

14. Обявяване на новообразувани поземлени имоти № 001391 по скица- проект № Ф08537/15.11.2016 год., по КВС на землище с. Черногорово, местност „Облещеница”, площ 1.103 дка., начин на трайно ползване „Полски път” и № 001392 по скица-проект № Ф08538/15.11.2016 год., по КВС на землище с. Черногорово, местност „Облещеница”, площ 14.089 дка., начин на трайно ползване „Полски път”, за частна общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

15. Обявяване на поземлен имот № 000504 по КВС на землище с. Дебращица, находящ се в местността „Ливадите”, площ 1.395 дка., начин на трайно ползване „Дере”, за частна общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Юнаците, община Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

   
ИЗВЪНРЕДНА ТОЧКА:

18. Вземане на решение от Общинския съвет за оказване на парична помощ на Община Хитрино.

19. Създаване на местно партньорство с участието на Община Пазарджик за подаване за заявление за изразяване на интерес за реализиране на проект по мярка 4.1. „Подготвителна помощ за стратегия за водено от общностите местно развитие”.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината


19. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност