Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 24.11.2016г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 24 ноември 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Кандидатстване на Община Пазарджик по процедура №BG16M1ОP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда 2014-2020 г.”
Докладва г-н Петър Петров – зам.-кмет на Общината

2. Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за календарната 2017 г. на всички читалища, развиващи дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

3. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схемите към него за част от поземлен имот №046001 /проектен имот 046022/, м. „Каратопрак” в землището на с. Алеко Константиново.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

4. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с ел. и  Ви К схеми за п.и. с №048040, м. „Поповица” в землището на с. Звъничево.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

5. ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схеми към него за п. и. №034002, м. „Минева могила” в землището на с. Черногорово.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

6. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п. и. с идентификатор 55155.508.9 от кадастралната карта на гр. Пазарджик, попадащ в трасето на улицата по десния бряг на река Марица, предвидена по действащия план на гр. Пазарджик от 1959 г.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

7. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за п. и. с №021025 и 021003  в местност „Пенова нива” в землището на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

8. ПУП-ПРЗ за п. и. №011033 в местност „Шеолу” в землището на с. Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на Общината

9. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Черногорово, община Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

10. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
11. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот V-213, кв. 40 по плана на с. Црънча, общ. Пазарджик.   
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
12. Прекратяване на съсобственост с Общината върху урегулиран поземлен имот XI-общ., кв. 63 по плана на с. Ивайло, общ. Пазарджик.
Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

13. Питания.

ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

   -Ново обсъждане на върнато от Областния управител решение на ОбС-Пазарджик № 211 от 31.10.2016г.

   -Вземане на решение от Общинския съвет за избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кмество с. Мирянци


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност