Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.10.2016г.

О б щ и н с к и с ъ в е т - П а з а р д ж и к

4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, тел. 44 55 65
факс (034)44 29 91, e-mail: obsuvet@pazardjik.bg


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 31 октомври 2016 г. (понеделник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

    1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в община Пазарджик.
    Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

    2. Определяне дейността на Общински детски комплекс – Пазарджик, по смисъла на чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО.
    Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

3. Приемане на Правилник за устройството и дейността на Общински детски комплекс – Пазарджик.
    Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
ПРИЛОЖЕНИЕ

4. Приемане на решение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОДСУ

5. Даване на мнение за опрощаване на задължения на Костадин Янакиев.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОДСУ

6. Даване на мнение за опрощаване на задължение на Веселин Лазаров.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОДСУ

7. Възлагане управлението на социалната услуга „Домашен социален патронаж”, местна дейност, на външен доставчик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС, съдокладчик г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия №744/06.10.2006 г. върху обект – публична общинска собственост, представляващ обществена тоалетна, находяща се в избата на ДКТ „К. Величков” – гр. Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

    10. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за стопански цели, а именно самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.503.413.4.3 по КККР на гр. Пазарджик, с адрес: ул. „Втори януари” №6.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

11. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №007020, м. „Под селото” в землището на с. Говедаре.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с ел. и ВиК схеми за п.и. с №135017, м. „Чорбови градини” по КВС на с. Црънча.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ №0350010, м. „Бахчето” в землището на с. Братаница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    14. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за  трасе на външно електрозахранване от муфа НН на ТП – „№1 ТКЗС Ляхово” до табло мерене пред УПИ VI – 176006, 176007, 176008, животновъдна ферма, местност „Дервишките” в землището на с. Ляхово, общ. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    15. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод в местност „Мараша” по КККР на землище Пазарджик, с оглед изместване на въздушна кабелна линия, преминаваща през УПИ III – Производствен и складов терен в кв. 432 по плана на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    16. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на подземен водопровод, захранващ имот с идентификатор 55155.27.91, местност „Татар мезар”, по КККР на землище Пазарджик и изразяване на предварително съгласие.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

17. Продажба на 2 броя общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци – публична общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    19. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ І /първи/ – училище, в кв. 54 по плана на с. Братаница, за отдаване под наем с предназначение – разполагане на масивен павилион за продажба на закуски и ученически пособия.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    20. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре и  Сарая.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
21. Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот, представляващ УПИ ХХІІ-626 в кв. 45 по плана на с. Паталеница.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ

-----------------------------

Относно: Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот 55155.12.86 – Напоителен канал с оглед осъществяване връзката на п.и. 55155.12.25, местност ”АТЧАИР”  в землището на ГР.ПАЗАРДЖИК Пазарджик с ПОЛСКИ ПЪТ ПИ 55155.12.85 в землището на Пазарджик


Относно:Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 55155.13.91 , мест.”ЧУКУР САВАК„ в землището на ГР.ПАЗАРДЖИК


Относно:Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 55155.10.200 , мест.”ТАТАР ЕКИН„ в землището на ГР.ПАЗАРДЖИК 


Относно:Разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 048008 от който са обособени проектни ПИ048038 и ПИ048039 мест.”ПОПОВИЦА”


Относно:Изменение и допълнение на Решение№58 от 31 март 2016 г. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол№4

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност