Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 29.09.2016г.

О б щ и н с к и  с ъ в е т - П а з а р д ж и к

4400 Пазарджик, бул.”България” № 2, тел. 44 55 65
факс (034)44 29 91, e-mail: obsuvet@pazardjik.bg


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 29 септември 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Определяне на месечно възнаграждение на обществения посредник на община Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Разположение на паметници в град Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

3. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Бузлуджа”, с начин на трайно ползване: административна сграда, за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” – гр. Пазарджик.
    Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ


4. Предложение за обезпечаване на авансово плащане по одобрен проект на община Пазарджик по Договор за БФП BG16RFOP001-8.001-0025-С01 с наименование на Бюджетна линия „Подкрепа за Междинното звено и за управлението на Инвестиционната програма на ИПГВР на град Пазарджик”.
    Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

5. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна” по ОП „Региони в растеж 2014-2020”.
    Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

6. Oбезпечение на авансово плащане по одобрен проект на община Пазарджик BG05M9OP001-2.004-0009, Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОДСУ

7. Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие.
    Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

8. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Прекратяване на договор №1583/04.09.2003 г. за предоставяне на концесия за обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №000188 – водоем, по КВС на с. Овчеполци.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

10. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на подземен  електропровод  до ПИ №001411 в Стопански двор, м. „Градището” по КВС на землище Мало Конаре.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

11. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод  до ПИ с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по КККР на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

12. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод  до ПИ №045009, м. „Млечока” по КВС на землище Братаница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

13. Одобряване на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод до ПИ №001067, м. „Говедарски път” по КВС на землище Паталеница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

14. Изработване на ПУП-ПРЗ за проектен имот 042069, м. „Кулински ливади” в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

15. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за имоти с №№02800 2, 0280003, 0280007, м. „Пенева нива” по КВС на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 035008, м. „Бахчето” в землището на с. Братаница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 024202, м. „Алтън пара в землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

18. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 058024, м. „Под гробищата” в землището на с. Юнаците.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 906001, м. „Орешака” в землището на с. Огняново.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

20. Разрешение за изработване на ПУП- ПР и ПЗ за имот ПИ 55155.27.91, м. „Татар Мезар” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

21. Обявяване на новообразуван поземлен имот №011070 по скица-проект №Ф02867/13.09.2016 г. м. „Гелемена” по КВС на землище Добровница, за частна общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Братаница, Драгор, Мало Конаре, Синитово, Сарая и Овчеполци.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
25. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1856 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ІІ-1227 в кв. 292 по действащия план на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

26. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.528.102 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

27. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.42 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ІХ-42 в кв. 453 по действащия регулационен план на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

28. Учредяване на възмездно право на пристрояване върху 35 кв. м. в УПИ ІІ-248, в кв. 8 по плана на с. Алеко Константиново, за пристрояване на лятна кухня към съществуваща жилищна сграда.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

29. Определяне на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Пазарджик, бул. „Христо Ботев” №38, за отдаване под наем с предназначение – за търговия.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

30. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляваща помещения с обща площ 31 кв. м., находящи се в сграда с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” №2, с предназначение – за стоматологичен кабинет.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

31. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност