Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 28.07.2016г.gerb.pngО Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 28 юли 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Избор на обществен посредник на община Пазарджик.
Докладва г-н Александър Шопов – председател на ВК за подбор на кандидати за обществен посредник

2. Проект на наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”

3. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

4. Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

5. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти  и части от имоти – публична общинска собственост, с предназначение – за паркинги.
    Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”; съдокладчици арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината и г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Актуализация на бюджета на община Пазарджик към 30.06.2016 г.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

7. Откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК на притежаваните от община Пазарджик 5 194 (пет хиляди сто деветдесет и четири) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 1 (един) лев, на стойност 5 194  (пет хиляди сто деветдесет и четири) лева, съставляващи 0,0016 % дялово участие в от капитала на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

8. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Егида” – гр. Пазарджик, върху имот – частна общинска собственост, с идентификатор 55155.504.284, за срок от 10 години.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

9. Определяне на имот – публична общинска собственост, с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум” №9, ет. 1, за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

    10. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до ПИ №000028 в м. „Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, община Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    11. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до ПИ №048014, м. „Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    12. Одобряване на ПУП-ПП за трасе на захранващ електропровод до ПИ №000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    13. Одобряване на ПУП-ПП за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м. „Атчаир” по КККР на землище Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

14. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, на община Пазарджик за 2016 г.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    15. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Цар Асен и Росен, за отдаване под наем.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    16. Промяна на решение на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлен имот, представляващ едноетажна масивна сграда, построена в УПИ ХХVІІІ по парцеларния план на стопанския двор на с. Паталеница, със застроена площ 696 кв. м.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    18. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.1922 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ХV-1230 в кв. 292 по действащия план на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС
   
19. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.505.703 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, съставляващ УПИ ІХ-703 в кв. 72 по действащия план на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    20. Прекратяване на съсобственост с Общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.1391 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот, представляващ УПИ ХVІ-196, кв. 122 по плана на с. Мало Конаре.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    22. Прекратяване на съсобственост с Общината върху имот, представляващ УПИ ІІ-295, кв. 27 по плана на с. Мокрище.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Юнаците.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2016 г.

25. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода януари – юни 2016 г.

26. Питания.


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – ПазарджикИЗВЪНРЕДНИ:


ОТНОСНО: Избор на представител на Общински съвет – Пазарджик в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия.


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност