Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 30.06.2016г.gerb.pngО Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 30 юни 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата“ на град Пазарджик“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

2. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 - 2020 г.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

    3. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на МВР в зоната с публични функции в град Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

    4. Кандидатстване на община Пазарджик с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда на НАП (филиал) град Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на Общината

  5. Промяна в общата численост на персонала на БМ „Паркинги и охрана” към община Пазарджик.
    Докладва г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

    6. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на част от имот – публична общинска собственост, представляващ ½ част от сграда с идентификатор 55155.506.924.2, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.924, с предназначение – за авторемонтна работилница.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

   7. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Антония Бончева и Христо Бончев.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

    8. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Мария Танкова.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

    9. Изготвяне на предложение за отпускане на персонална пенсия по чл. 92 от КСО на Деян Атанасов.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

    10. Изработване на проект на общ устройствен план на община Пазарджик и осигуряване на разликата от необходимата обща сума за финансирането му.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    11. Разрешаване изработването на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №000265, м. „Милкени ниви” и УПИ І-27 – Съхранение и преработка на селскостопанска продукция /п. и. 101027/, м. „Баира” в землището на с. Гелеменово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    12. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ във връзка с провеждане на процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ за п. и. с №062029, м. „Улицата” по КВС на с. Сарая.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

    13. Обявяване на новообразуван поземлен имот №138106 по скица-проект №Ф13563/14.06.2016 г. по КВС на землище Мало Конаре, м. „Капаница”, с начин на трайно ползване „полски път”, за частна общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    14. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Звъничево.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    15. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    16. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ ІV-231, кв. 120 по плана на с. Мало Конаре.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    17. Прекратяване на съсобственост с Общината върху УПИ V-231, кв. 120 по плана на с. Мало Конаре.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    18. Учредяване право на пристрояване в общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.132 по КККР на гр. Пазарджик към съществуващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.505.134.1.2, за построяване на тераса.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    19. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, за отдаване под наем.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    20. Отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, находящи се на третия етаж в четириетажна масивна сграда с идентификатор 55155.503.436.1, построена в УПИ ІV – търговия и услуги в кв. 36А по плана на гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска” №2, с предназначение – за зъботехнически услуги.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    21. Предоставяне земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик в изпълнение на съдебно решение от 23.06.1997 г. на Районен съд – Пазарджик, постановено по гр. дело 3301/95 г. по описа на съда.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

    22. Питания.


Извънредни точки:

1. Сключване на споразумение за партньорство между Бенефициент и партньори, отнасящо се за одобрен за финансиране проект "Работилница за детски мечти", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж, по който Община Пазарджик е партньор

2. Сключване на споразумение за партньорство между Бенефициент и партньори, отнасящо се за одобрен за финансиране проект "Приятелство", финансиран от ОП "Наука и образование за интелигентен растеж, по който Община Пазарджик е партньор
ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност