Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.05.2016г.gerb.pngО Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 31 май 2016 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Изменение и допълнение на правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Радка Кежева – общински съветник

2. Увеличение на средствата в общинския фонд за подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.
Докладва г-жа Радка Кежева – общински съветник

3. Избиране на нов представител на община Пазарджик в общото събрание на „Многопрофилна болница за активно лечение – Пазарджик” АД.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

4. Приемане на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Пазарджик” ЕООД.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Предоставяне за безвъзмездно управление на ОДМВР – Пазарджик, на част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.850 – публична общинска собственост и на част от поземлен имот с идентификатор 55155.503.9506 – публична общинска собственост.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

6. Даване съгласие за изменение на договор за безвъзмездно управление №677/15.05.2015 г. на част от имот – публична общинска собственост, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.503.1000, с адрес гр. Пазарджик, бул. „Кн. Мария Луиза” №84, предоставен на МОН – София.
    Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

7. Изразяване на предварително съгласие за премостване през общински имот с №000166 – напоителен канал с оглед осъществяване връзката на п.и. 023003, м. „Общинска мера” в землището на с. Ивайло, с път ІV клас – 000401 Пазарджик – Черногорово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

8. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на КЛСН от нов ЖР стълб на ВЛ „Варвара” до нов ТП в поземлен имот 045009, м. „Млечока” по КВС на землище Братаница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

9. Разрешаване изработването на ПУП-ПП за трасе на електропровод от нов ЖР стълб до ТП в имот с идентификатор 55155.8.264, м. „Зайкови мандри” по ККР на гр. Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

10. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с №№122009, 122010 в м. „Възстановими граници” по КВС на землище Братаница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

11. Разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с №505001 и УПИ І-2 /п.и. 505002/, м. „Под селото” в землището на с. Гелеменово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

12. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ във връзка с провеждане процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с №028033 в м. „Маховица” по КВС на землище Паталеница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

13. Изработване на проект на ПУП-ПРЗ във връзка с провеждане процедурите по чл. 38 от ППЗОЗЗ за поземлен имот с №022001 в м. „Пенева нива” по КВС на землище Главиница.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

14. Проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ ведно с Ел. и В и К схеми за част от УПИ І-жилищно строителство, озеленяване и УПИ ІХ-озеленяване в кв. 314 (територията, заключена между ул. „Спартак”, частично проектирания източен околовръстен път и УПИ І-Международни превози) по действащия план на гр. Пазарджик.
Докладва арх. Кръстьо Танков – главен архитект на общината

15. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Пазарджик за 2016 г.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

16. Обявяване на поземлен имот с идентификатор 55155.54.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, местност „Татар Мезар”, с начин на трайно ползване „напоителен канал”, за частна общинска собственост.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

17. Промяна на решение на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлени имоти в гр. Пазарджик.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

18. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти, частна общинска собственост, находящи се в селата Хаджиево, Синитово, Добровница, Говедаре и Братаница.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

19. Продажба на общински жилища на настанените в тях наематели.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

20. Прекратяване на съсобственост между община Пазарджик и кооперация „ЕЛИТ КООП” върху едноетажна масивна сграда – фурна, построена в общински УПИ ІV-търговия и услуги в кв. 21 по плана на с. Овчеполци.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

21. Прекратяване на съсобственост с община Пазарджик върху УПИ Х-455, 456 в кв. 52 по плана на с. Синитово.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

22. Прекратяване на съсобственост с община Пазарджик върху поземлен имот І-общ., 251, кв. 7 по плана на с. Величково.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

23. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Звъничево, Мало Конаре и Паталеница, за отдаване под наем с предназначение – аптеки, лекарски кабинети, за търговия и за клуб на ловно-рибарско дружество.
    Докладва инж. Теменушка Иванова – началник отдел УОС

24. Питания.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – ПазарджикИЗВЪНРЕДНИ:


ОТНОСНО: Упълномощаване на Евтим Николов Янев – общински съветник, като представител на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД - гр. София за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание което ще се проведе на 28.06.2016 г. от 11.00 часа в гр. София, район Лозенец, ул. „Филип Кутев” №5.


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност