Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 27.04.2016г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 27 април 2016 г. (сряда) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Откриване на процедура за избор на обществен посредник на община Пазарджик.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

2. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
Докладва г-н Благо Петров – общински съветник

3. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред в община Пазарджик.
Докладва г-н Румен Кожухаров – секретар на общината

    4. Упълномощаване на кмета на общината като представител на община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД за гласуване по дневния ред в предстоящото му заседание на 06.06.2016 г.
    Докладва г-н Тодор Попов – кмет на община Пазарджик

5. Определяне на имот – публична общинска собственост с идентификатор 55155.10.330 с начин на трайно ползване: Спортно игрище и части от имот – публична общинска собственост за отдаване под наем – съобразно предназначението им, чрез публичен търг с тайно наддаване, находящи се в гр. Пазарджик, местност “Татар екин“.
Докладва г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

6. Приемане отчета за касовото изпълнение на бюджета и средствата от ЕС на община Пазарджик за 2015 г. и отчета на дълга на община Пазарджик към 31.12.2016 г.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРОТОКОЛ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ПРИЛОЖЕНИЕ1,2,3

ПРИЛОЖЕНИЕ4

ПРИЛОЖЕНИЕ5

ПРИЛОЖЕНИЕ6

ПРИЛОЖЕНИЕ7

ПРИЛОЖЕНИЕ8

ПРИЛОЖЕНИЕ9


ПРИЛОЖЕНИЕ10
 

   7. Участие на община Пазарджик във фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

    8. Удължаване на първоначално определения срок по договор за концесия №722/26.09.2006 г. върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот №123001, м. „Алчака” по КВС на землище с. Звъничево.
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

    9. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти в м. „Чукур Савак” по КККР на землище Пазарджик, предвидени за разширяване на съществуващия гробищен парк.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    10. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от п. и. 035049, м. „Азмака”, землището на с. Ивайло.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    11. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за п. и. 001045 в местност „Къшлата”, землището на с. Юнаците, общ. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    12. ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и В и К схеми към него за част от п. и. 099003 /проектен имот 099067/ и п. и. 099062, местност „Възстановими граници”, землището на с. Дебръщица.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Хаджиево, Алеко Константиново и Мало Конаре.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

14. Определяне на имот и части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Паталеница, Говедаре, Алеко Константиново и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – лекарски кабинети, стоматологичен кабинет, за търговия и за разполагане на технологично оборудване.
Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    15. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    16. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.503.1148 по КККР на гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    17. Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот №138076 по КВС на землище с. Мало Конаре.

18. Питания.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ:

Обобщен доклад "Развитие на читалищната дейност в Община Пазарджик през 2015 година"


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност