Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 31.03.2016г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 31 март 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:


1. Създаване на временна комисия за номиниране със звание „Почетен гражданин на град Пазарджик и общината”.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Определяне на средства за издръжка на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

3. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на имоти  и част от имот – публична общинска собственост, с предназначение – за паркинги.
    Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчик – г-н Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”

    4. Разрешаване ползването на дървесина чрез продажба на стояща дървесина на корен в горски територии – общинска собственост в отдел 244, подотдел Н и подотдел О, находящи се в поземлен имот №115002, местност „Герена” по КВС на с. Юнаците, община Пазарджик
Докладва: г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

5. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за 2017 г.
    Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ
  ПРИЛОЖЕНИЕ

    6. Опрощаване на държавно вземане на Рангел Георгиев Нушев.
    Докладва: г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

7. Откриване на спортно училище в гр. Пазарджик.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
   
8. Даване на съгласие за промяна на финансирането на Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна” – гр. Пазарджик и придобиване от община Пазарджик на имотите, предоставени на училището.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”;съдокладчик г-н Георги Гайдаров – директор дирекция БОС

    9. Разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за трасета на захранващи водопровод, канализация и електропровод до ПИ 55155.12.174-184, м. „Атчаир” по КККР на землище Пазарджик и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    10. Разрешаване изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ 048014, м. „Каратопрак” по КВС на землище с. Алеко Константиново и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    11. Разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за трасе на КЛНН за захранване на ПИ 000449, м. „Кулински ливади” по КВС на землище с. Ивайло и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    12. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за част от п. и. 122037 /проектен имот 122040/, местност „Възстановими граници”, землището на с. Братаница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    13. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за част от п. и. 021015 /проектен имот 021027/, местност „Казлача”, землището на с. Пищигово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”
   
14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за част от п. и. 314012 /проектен имот 314014/, местност „Годжука”, землището на с. Огняново.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”
   
15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п. и. 024013, местност „Танова нива”, землището на с. Овчеполци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

16. Одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе на захранващ електропровод до ПИ №№132042 и 132043, местности „Каймака” и „Градището” по КВС на землище Мало Конаре.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

17. Одобряване на проект на ПУП-ПРЗ за общински п. и. 069122 с начин на трайно ползване „Сметище” в м. „Кърски ливади” по КВС на землище с. Сарая, предвиден за разширяване на съществуващия гробищен парк.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

18. Даване съгласие за предоставяне безвъзмездно право на управление на община Пазарджик върху част от имоти, публична държавна собственост, с административен адрес: гр. Пазарджик, бул. „България” №41.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

19. Прекратяване на съсобственост с общината върху УПИ І-646 в кв. 4 по плана на с. Ивайло.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

20. Прекратяване на съсобственост с общината върху поземлен имот с идентификатор 55155.502.667 по КККР на гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

21. Прекратяване на съсобственост с общината върху УПИ ІІІ-114 Производствен и складов терен в кв. 432 по плана на гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

22. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре и Сарая.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

23. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мало Конаре, Величково, Мокрище и Сбор, за отдаване под наем с предназначение – спортно-тренировъчна дейност, лекарски кабинети, стоматологичен кабинет и пощи.
Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    24. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

25. Промяна на решение на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

26. Промяна на решения на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлени имоти, находящи се в гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    27. Промяна на граници на общински поземлен имот с идентификатор 55155.505.9591 по КККР на гр. Пазарджик.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    28. Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост за 2015 г.

    29. Информация относно изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик и Програма за качеството на атмосферния въздух 2012-2015 г.

    30. Годишен доклад на обществения посредник на община Пазарджик.

31. Питания.


ИЗВЪНРЕДНИ ТОЧКИ

ОТНОСНО:
Одобряване на споразумение за сътрудничество по проект BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 между Гимназия „Иван Сергеевич Аксаков” гр. Пазарджик и Община Пазарджик.

ОТНОСНО: Удължаване на данъчната ваканция  на дължими лихви за неизплатени местни такси.

ОТНОСНО: Създаване на комисия по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община Пазарджик.

ОТНОСНО: Освобождаване представителя на Община Пазарджик в Общото събрание на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД - гр. София, в което Община Пазарджик е акционер, избиране на нов представител и упълномощаването му за гласуване по приемане на проекторешенията в предложения дневен ред на Общо събрание на акционерите на „ОВЕРГАЗ МРЕЖИ” АД - гр. София, което ще се проведе на 01.04.2016 г. от 11.00 часа в  гр. София, район Лозенец, ул. „Филип Кутев” №5.

ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик

© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност