Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 25.02.2016г.


На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Благо Петров – общински съветник

2. Промяна на общинския жилищен фонд по брой и групи.
Докладва  г-н Иван Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

3. Даване предварително съгласие на представителите на Община Пазарджик в Съвета на директорите на „Тролейбусен транспорт-Пазарджик” АД, да гласуват продажбата на недвижими имоти. 
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

    4. Приемане на стратегия за развитието на образователната система в  община Пазарджик за периода 2016-2021 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”
   
  5. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2016 г.
Докладва г-жа Гергана Табакова – директор на дирекция „Образование и култура”

    6. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. с идентификатор 55155.53.4, местност „Якуба” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    7. Изработване на ПУП-ПРЗ за п.и. 55155.9.74, местност „Бахче пара” в землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    8. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на захранващ електропровод до УПИ ІІ-общ., кв. 8 по плана на с. Хаджиево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    9. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на захранващ електропровод до ПИ №047043, местност „Черни могили” по КВС на землище с. Звъничево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    10. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на захранващи електропровод и водопровод до ПИ №121013, местност „Стърчи крак” по КВС на землище с. Црънча.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    11. Приемане на годишен план за паша и даване съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване, определяне размера и местоположението на пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване и определяне на годишна наемна цена на декар за отдаване под наем или аренда на пасища и мери.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

  12. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Просвета-1929” – с. Мало Конаре, върху имот – частна общинска собственост, представляващ едноетажна масивна сграда – кафе-сладкарница, находяща се в УПИ І-търговия и услуги, кв. 1 по плана на с. Мало Конаре.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    13. Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Гелеменово.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    14. Промяна на решения на Общински съвет – Пазарджик, относно намаляване цената на поземлени имоти в гр. Пазарджик и селата Дебръщица Црънча.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

  15. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Априлци и Ивайло, за отдаване под наем с предназначение –лекарски кабинети.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    16. Продажба на общински жилища на настанени в тях наематели.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    17. Предоставяне на земя от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие – Пазарджик, за възстановяване собствеността върху имот по нотариален акт за продажба на недвижим имот.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

18. Вземане на решение за определяне на имот, общинска собственост, за изграждане на паметник на Захари Стоянов.

19. Програма за управление на община Пазарджик за периода 2015-2019 година.

20. Питания.

Извънредна точка: Одобряване на ПУП – Парцеларен план за определяне на трасе на захранващи  електропровод и водопровод  до ПИ №113012, м. Мараша” по КВС на землище Црънча


ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ

Председател на Общински съвет – Пазарджик© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност