Проект на дневен ред на редовна сесия на ОбС Пазарджик за 26.01.2016г.

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, свиквам общинския съвет на редовна сесия на 26 януари 2016 г. (вторник) от 14.00 часа в Пленарна зала в сградата на Община Пазарджик, бул. “България” №2, ет. ІІ, с предложение за:

Д  Н  Е  В  Е  Н    Р  Е  Д:

1. Определяне на нов състав на наблюдателната комисия към Общински съвет – Пазарджик.
Докладва г-н Хари Харалампиев – председател на ОбС

2. Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Пазарджик и издаване на сертификат клас В.
Докладват  г-н Евтим Янев и г-н Нишан Бъздигян – общински съветници

3. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докладва г-н Димитър Петков – общински съветник

4. Ново обсъждане на решение №47 от 29.12.2015 г. на Общински съвет – Пазарджик, относно актуализация на бюджета и средствата от Европейския съюз на община Пазарджик към 31.12.2015 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
Решение 47


    5. Приемане на стратегия за управление на общинската собственост в община Пазарджик за периода 2015-2019 г.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС; съдокладчици: г-жа Т. Иванова – началник отдел УОС и г-н И. Стефанов – управител на БМ СПЖФНСИ

    6. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост на община Пазарджик за 2016 г.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

    7. Приемане на бюджета на община Пазарджик за 2016 г.
    Докладват г-н Тодор Попов – кмет на общината; съдокладчици: г-н Г. Гайдаров – директор на дирекция БОС, арх. К. Танков – директор на дирекция „Архитектура” и инж. С. Стойчева – директор на дирекция СТОС

ПРИЛОЖЕНИЕ 1,2,3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА


    8. Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – публична общинска собственост, представляващ п.и. №000182 по КВС на с. Овчеполци, местност „Узунджала”, с начин на трайно ползване – водоем.
Докладва г-н Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС

ПРИЛОЖЕНИЕ

    9. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Пазарджик за период 2016-2020 г.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

ПРИЛОЖЕНИЕ1

ПРИЛОЖЕНИЕ2

    10. Одобряване подаване на проектно предложение от община Пазарджик по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 – „Услуги за ранно детско развитие” по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”, по проект на МТСП.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

    11. Даване на мнение за опрощаване на задължения към държавата на Георги Стефанов Пендев.
    Докладва г-жа Димитрия Церова – директор на БМ ОСДУ

    12. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне трасе на водопровод до ПИ 55155.22.230, местност „Сазлъка” по КККР на землище Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    13. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на канализация до ПИ №010015, местност „Грахорлива дъмга” по КВС на землище Мирянци.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    14. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. 002019, местност „Пенева нива” в землището на с. Главиница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    15. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. с идентификатор 55155.22.68, местност „Сазлъка”, землището на гр. Пазарджик.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    16. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. 112011, местност „Беглика”, землището на с. Црънча.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    17. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. 047059 и п.и. 047054, местност „Черни могили”, землището на с. Звъничево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    18. ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с №027012 и 027010, местност „Маховица” по КВС на землище с. Паталеница.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    19. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми за п.и. 046011, местност „Черни могили”, землището на с. Звъничево.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    20. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п.и. 108013, местност „Балталъка”, землището на с. Величково.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

21. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п.и. №№000592 и 333012, местност „Възстановими граници”, землището на с. Пищигово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    22. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п.и. 035280, местност „Лаката”, землището на с. Черногорово.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    23. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ ведно с Ел. и ВиК схеми към него за п.и. №№138007 и 138099, местност „Капаница”, землището на с. Мало Конаре.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    24. Разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на водопровод до ПИ с №001067, местност „Говедарски път” по КВС на землище с. Паталеница и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    25. Разрешаване изработването на ПУП-Парцеларен план за определяне на трасе на оптичен кабел и изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имот.
    Докладва арх. Кръстьо Танков – директор на дирекция „Архитектура”

    26. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Министерство на правосъдието върху част от имот – частна общинска собственост, представляващ три помещения и коридор, находящ се на четвъртия етаж в четириетажна масивна сграда на ул. „Пловдивска” №2.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    27. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в селата Мало Конаре, Звъничево и Црънча, за отдаване под наем с предназначение – за офис и аптеки.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    28. Определяне на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Овчеполци, Юнаците, Мирянци, Паталеница и Хаджиево, за отдаване под наем с предназначение – стоматологични кабинети и лекарски кабинет.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    29. Учредяване безвъзмездно право на строеж на Министерство на правосъдието.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    30. Вземане на решение за разпореждане с общински жилища.
    Докладва г-жа Теменушка Иванова – началник отдел УОС, дирекция БОС

    31. Отчет за работата на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2015 г.

    32. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет – Пазарджик за периода юли – декември 2015 г.

    33. Питания.ХАРИ ХАРАЛАМПИЕВ
Председател на Общински съвет – Пазарджик


© 2008 Общински съвет - Пазарджик
This site is powered by e107, which is released under the terms of the GNU GPL License.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика за поверителност